ทุนสนับสนุนการพัฒนาบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             ทุนสนับสนุนการพัฒนาบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบทความภาษาอังกฤษ ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น คณะฯ จึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อ เป็นค่าตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนิติบุคคลที่ให้บริการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 
หลักเกณฑ์การพิจารณา
แบบฟอร์มขอรับค่าสนับสนุน ปีงบประมาณ 2567
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก 111


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-11-10 14:06:13
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 665 ครั้ง