รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6608...) เพื่อรับทุนการศึกษา "กองทุนทัศนียะเวช รัฐอมฤต"

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา

1.1เป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 6608......)                                                                                                                                 

1.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ                                                                                                                                                         

1.3 เป็นผู้ที่ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด                                                                                                                                                                                   

1.4 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

 

2. เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา                                                                                                                                                                                   

2.1 ให้ผู้ที่ได้รับทุนและอาจารย์ผู้ดูแล 1 ท่าน ร่วมกันเปิดบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ต่อไปนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) , ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการเบิกจ่ายจะต้องเซ็นชื่อร่วมกัน และห้ามบิดา มารดาหรือผู้ปกครองถือบัญชีร่วม                                                                                                                                                                                                     

2.2 เขียนจดหมายตอบรับหรือขอบคุณผู้ให้ทุน                                                                                                                                                                           

2.3 ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษาให้แก่เจ้าของทุนทันทีเมื่อทราบผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา                                                                                               

2.4 ผู้ที่ได้รับทุนต้องจัดทำบัญชีเพื่อแสดงการใช้จ่ายทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) จากนั้นให้อาจารย์ผู้ดูแลลงนามรับรองและส่งสำเนามายังผู้ให้ทุนภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากขาดส่งบัญชีค่าใช้จ่ายติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนและส่งทุนคืนทันที                                                                                                                       

2.5 ห้ามนำทุนการศึกษาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ จ่ายค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ซื้อจักรยานยนต์ และคอมพิวเตอร์                                                                                           

2.6 ช่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยหรือชุมชน อย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมงต่อเดือน                                                                                                                                                   

เนื่องจากเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะถูกตัดสิทธ์ในการรับทุน หากประพฤติดังนี้                                                                                             

1. นำทุนไปใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ใช้จ่ายภายในครอบครัว                                                                                                                               

2. ไม่มีจดหมายติดต่อผู้ให้ทุน ไม่รายงานผลการเรียนและค่าใช้จ่ายตามกำหนด                                                                                                                                   

3. มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download ทุนทัศนียะเวช.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-10-18 09:30:38
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 148 ครั้ง