สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.–วช. ประจำปีงบประมาณ 2567

                สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน
ประสิทธิภาพพลังงาน ตลอดจนการวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจและการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน วช. และ กฟผ. จึงได้ตกลงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - วช. โดยจะร่วมกันสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย (co-funding) เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศด้วยการวิจัยและสร้างนวัตกรรม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566 - 2570 ในการนี้ วช.และ กฟผ. กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. และมีความประสงค์ขอเชิญยื่นข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11757

              ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว  ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-08 08:53:07
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 39 ครั้ง