ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2566

              คณะเกษตรศาสตร์ มช.ได้จัดให้มี “รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตาม หลักเกณฑ์ เพื่อขอรับรางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม>>

             ประเภทรางวัลผลงานวิจัย ดังนี้ 

                1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
                2. รางวัลผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor สูง
                3. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
                   - 
แบบฟอร์มขอเสนอขอรับรางวัล (ประเภท1-3)

               4. รางวัลผลงานวิจัย/บริการวิชาการดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์

                 1.1 แบบฟอร์มขอเสนอขอรับรางวัล ด้านการวิจัย 
                1.2 ตารางเอกสารแนบ 1 ผลงานวิจัย
                2.1 แบบฟอร์มขอเสนอขอรับรางวัล ด้านบริการวิชาการ   
                2.2 ตารางเอกสารแนบ 1 บริการวิชาการ


หมายเหตุ : เป็นผลงานที่อยู่ในช่วง 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 

 


เอกสารประกอบ : Download 1.แบบฟอร์มขอเสนอผลงานรับรางวัล(ประเภท1-3).docx Download 4.1แบบเสนอขอพิจารณารางวัล ด้านการวิจัย.docx Download 4.2ตารางแนบ 1 (ผลงานวิจัย).docx Download 5.1แบบเสนอขอพิจารณารางวัล ด้านบริการวิชาการ.docx Download 5.2ตารางแนบ 1 (ผลงานบริการวิชาการ).docx

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-07 09:14:09
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 407 ครั้ง