การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี นั้น

                ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2553/--NRCTNRF--2561.aspx#.WmBNHrxl-M9 ทั้งนี้ขอให้นำส่งเอกสารขอรับทุนจำนวน 1 ชุด ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอให้อธิการบดีลงนาม ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และเมื่อได้รับเอกสารจากมหาวิทยาลัยแล้วขอให้ท่านจัดทำเอกสารตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 11 ชุด รวมเป็น 12 ชุด ส่งมายังฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทันภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561โดยการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ


เอกสารประกอบ : Download 071812018_141107964

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-18 14:19:33
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1451 ครั้ง