สำนักเลขาธิการเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) ประกาศเปิดรับเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2566 (ส่งเอกสารภายใน 15 พ.ค.. 66)

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่าสำนักเลขาธิการเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) แจ้งข้อมูลการเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. กรอบระยะเวลา : จำนวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนมีนาคม รอบที่ 2 เดือนมิถุนายน

         2. รูปแบบการเสนอโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท

             2.1 ใช้งบประมาณของตนเอง

                   - ยกร่างข้อเสนอโครงการฯ (ตามแบบฟอร์ม APEC Self-funded Project Proposal Coversheet)

                   - มีสมาชิกเอเปคอย่างน้อย 1 เขตเศรษฐกิจเป็นผู้สนับสนุนร่วม

                   - ขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการฯ จากกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้อง

                   - สามารถเสนอโครงการฯ ได้ตลอดทั้งปี

             2.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค

                   - ยกร่างข้อเสนอโครงการฯ (ตามแบบฟอร์ม APEC Concept Note)

                   - มีสมาชิกเอเปคอย่างน้อย 2 เขตเศรษฐกิจเป็นผู้สนับสนุนร่วม

                   - มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 และแผนปฏิบัติการอาโอทีอาโรอา

                   - สามารถเสนอโครงการฯ ได้ตามกรอบระยะเวลาตามข้อที่ 1 ทั้งนี้ต้องระบุหมวดกองทุนที่ต้องการขอรับการสนับสนุน โดยมีหมวดกองทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรประกอบด้วย

               2.2.1 General Project Account (GPA) : กำหนดประเด็นความสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย 1) พัฒนาบริบทของการค้าและการลงทุน 2) มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมผ่านการใช้เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล 3) การขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 4) นโยบายเศรษฐกิจและการค้าที่เสริมสร้างการฟื้นตัว 5) เพิ่มการยอมรับและความยั่งยืนเพื่อการฟื้นตัว และ 6) การแสวงหานวัตกรรมและการฟื้นฟูการใช้ดิจิทัล

              2.2.2 APEC Support Fund (ASF) : แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

                    2.2.2.1 ประเภททุนทั่วไป กำหนดประเด็นความสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย 1) พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2) พัฒนาตลาดทุนที่มั่นคง 3) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 4) ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต 5) คุ้มครองคุณภาพชีวิตด้วยการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs 7) ส่งเสริมและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 8) พัฒนาสมรรถนะในการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงของมนุษย์ 9)ส่งเสริมการพัฒนาโดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจฐานความรู้ 10) แก้ปัญหาโลกาภิวัฒน์ทางด้านสังคม

                   2.2.2.2 ประเภททุนย่อย APEC กำหนดระบุประเด็นของประเภททุนย่อยประจำปี 2566 ดังนี้ 1) ความมั่นคงของมนุษย์ 2) มาตราเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานคาร์บอนต่ำและความยืดหยุ่นของพลังงาน 3) การเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทาน 4) เขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก และห่วงโซ่คุณค่าโลก 5) การพัฒนานวัตกรรม การปฏิรูปและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 6) การเชื่อมโยงระหว่างกัน 7) วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 8) ผู้หญิงและเศรษฐกิจ 9) ความร่วมมือของเอเปคในการต่อสู้กับโควิด-19 10) นวัตกรรมดิจิทัล 11) นวัตกรรมและการจัดการขยะทางทะเล 12) การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ 13) ความร่วมมือของเอเปคในการต่อสู้กับโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 14) การพัฒนาแผนปฏิบัติการของเอเปคเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างคณาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ในรอบที่ 2  สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก Project Session Dates for 2023  กำหนดส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.apec.org/Projects/Applying-for-Funds.aspx และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ shorturl.at/evzN6 และโปรดจัดส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะฯ เพื่อรวบรวมข้อมูล ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-03-31 13:22:11
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 386 ครั้ง