สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้ 
          1. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิ
          2. ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research)
          3. ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการสู่การวิจัยทางคลินิก (PM2.5 and other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside (FCB))
          4. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          5. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          6. ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2566 โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการโดยตรงมาที่ Email: research-ora@cmu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดูรายละเอียดประกาศข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ https://cmu.to/ugRxl 

           ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิชาการ ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2566 เพื่อจัดทำเอกสารสรุปจำนวนการยื่นขอรับทุน แจ้งสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-03-15 10:22:41
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 52 ครั้ง