ทุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชน ประจำปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หมดเขต 30 เม.ย. 66)

              คณะเกษตรศาสตร์ จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยที่เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้ ปรับใช้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนาความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชนที่นาไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเป้าเพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุน อื่น ๆ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

               ทั้งนี้ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่งผ่านระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ (AGRI MIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอในระบบ https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูล ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มข้อเสนอโจทย์วิจัยจากชุมชน.doc Download เงื่อนไขโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชน ป.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-03-10 10:02:33
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 418 ครั้ง