เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษา Fall 2023 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ1 ปีการศึกษา Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) จำนวนไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษา Fall 2023 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดังแนบ หรือ https://cmu.to/B2nG4 และกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาหน่วยงานละ 1 ราย (หากประสงค์เสนอชื่อมากกว่า 1 ราย กรุณาจัดลำดับมาด้วย) พร้อมส่งเอกสารการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


เอกสารประกอบ : Download 6c900a97-72ea-441a-9e29-ac535b052ef7.pdf Download 265df79b-d678-487f-ba89-5d26cf015709.pdf Download 755b1aa3-797b-46b5-a9d8-cbd02f958176.pdf Download 6758a39e-6a3e-4437-a5cf-d31bc5a54465.pdf Download 645865bc-2733-4c8a-ac6a-cb36c89e8e7a.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-15 15:35:38
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 80 ครั้ง