แนะนำสาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

แนะนำสาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

มาเรียนกันเถอะ พี่บอกว่าดี จบมามีงานทำ
“เรียนส่งเสริม ไม่เสียเสียดายที่ส่งเสีย”

สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันนี้การเรียนสาขาวิชาด้านเกษตรในระดับอุดมศึกษา ใช่ว่าน้องๆ จะต้องได้เรียนแค่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างเดียว เพราะด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านวิทยาการต่างๆ ทำให้การเรียนในศาสตร์นี้มีแขนงวิชาที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ยังขาดแคลนบุคคลที่มีความรู้ในด้านการพัฒนา วิจัย และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนั้นการจะทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการสื่อสาร แนะนำ และช่วยเหลือระหว่างผู้มีความรู้ความเข้าใจไปยังเกษตรกรผู้ผลิต

ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2511 เพื่อการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ทางด้านเกษตร สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมไปสู่เกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรและชนบทโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

วีดิโอแนะนำสาขาวิชาฯ :   Pr Major.mp4 - Google ไดรฟ์

กิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน :  https://www.youtube.com/watch?v=ohdPxE7xFbE

งานวิจัยชุมชน ของอาจารย์ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร :  งานวิจัยลดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

                                                                                       โครงการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรฯ #พืชอาหารปลอดภัย #พืชอาหารทางเลือก #นาน้อย #น่าน

 


เอกสารประกอบ : Download แนะนำสาขาวิชา_64.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-08-16 15:28:02
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 691 ครั้ง