ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิต

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
มีทุนผู้สำหรับนักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร (ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย)
รายละเอียดดังแนบ
ปริญญาโท
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ)
- สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ภาคปกติ/พิเศษ)

ปริญญาเอก
- สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ภาคปกติ)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-02-07 14:06:03
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 865 ครั้ง