การสอบปกป้องดุษฏีนิพนธ์ โดยนายวีระพงษ์ ปาลี นักศึกษาระดับ #ปริญญาเอก สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

ประมวลภาพการสอบปกป้องดุษฏีนิพนธ์ โดยนายวีระพงษ์ ปาลี รหัส 630851014 นักศึกษาระดับ #ปริญญาเอก สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการจัดการงานส่งเสริมแปลงใหญ่ลำไยในจังหวัดลำพูน" 

   ประธานกรรมการสอบ:
      รศ.ดร.สายสกุล ฟองมูล (ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้)         
   กรรมการ:
      รศ.ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์ (ที่ปรึกษา) 
      ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 
      ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล   
      ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา
  
                
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 9 เม.ย. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 79 ครั้ง