การบรรยายใน “โครงการอบรมการขับเคลื่อนจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ประธานคณะทำงานตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายใน“โครงการอบรมการขับเคลื่อนจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์” โดยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ CMU-OIT ปี 2567 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในส่วนงาน การส่งเสริมความโปร่งใส การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบในส่วนงาน และการสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy

โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและประกาศเจตนารมณ์ฯ ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mdri.cmu.ac.th/gallery_detail.php?id=2626

ขอขอบคุณรูปภาพและข่าวกิจกรรม จากหน่วยสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 4 เม.ย. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 100 ครั้ง