การสอบปกป้องการค้นคว้าอิสระ โดยนายวัชระ อินโองการ นักศึกษา ป. โท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

ประมวลภาพการสอบปกป้องการค้นคว้าอิสระ โดยนายวัชระ อินโองการ รหัส 620832008 นักศึกษาระดับ #ปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ในหัวข้อเรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มเขียวหวานคุณภาพของเกษตรกรในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่"

ประธานกรรมการสอบ:

รศ.ดร. สายสกุล ฟองมูล (ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

กรรมการ:

รศ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (ที่ปรึกษา)

ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา

รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 77 ครั้ง