โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อดำเนินงานภายใต้โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วย นายอิสรานุวัฒน์ บรรพตณรงค์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย สังกัดมูลนิธิโครงการหลวง และนางสาวอุษา ยาสิทธิ์ ผู้ช่วยโครงการวิจัย ได้เดินทางเข้าพื้นที่ศึกษาวิจัยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนชุมชน” ให้กับผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนฯ หมู่ 14 บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น (2 หย่อมบ้าน ได้แก่ ขอบด้ง และ นอแล) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารหอประชุม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนชุมชน” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการวิจัยฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนให้สามารถ วิเคราะห์ วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ด้วยกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และภูมิสังคมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนชุมชน” ประกอบไปด้วย 1) การฝึกทักษะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือข้อจำกัด) และ 2) การฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน เพื่อร่วมกันระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหา และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และแปลงเป็นโครงการ กิจกรรม บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้แบบฟอรม์ตารางแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา) สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ที่ต้องลงบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายท้องถิ่น ต่อไป

ในการนี้สาขาวิชาฯ ขอขอบคุณ คุณพิชัย คำเกิด หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คุณรัฐวิชญ์ อัยราวงศ์ ตำแหน่ง วิทยากรปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร และคุณสุชาดา กะมะลานนท์ ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้านในการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้นำชุมชนหมู่ 14 บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่นทุกๆ ท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือ สละเวลาอันมีค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 116 ครั้ง