โครงการ "การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" #ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร

โครงการ "การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" #ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการ "สหกิจศึกษาและฝึกงานภายในประเทศ" สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เล็งเห็นความสำคัญของการการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาหลังจากไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สถานประกอบการ จึงได้จัดโครงการ "การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ คิดวิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ ตลอดจนเป็นผู้กล้าแสดงออก พร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ต่อไป

และได้จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมดังกล่าวมีความสําคัญ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของการที่จะเริ่มเข้าสู่งานสายอาชีพของตนเอง อีกทั้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องมีพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งควรมีความเข้าใจในการที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง การทํางานร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา และอภิปรายในประเด็นการนำเสนอ วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 44 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 77 ครั้ง