ขอแสดงความยินดีในโอกาสรับรางวัล 'คนดีศรีดอนแก้ว' สาขา "องค์กรภาคราชการต้นแบบ" งานวันท้องถิ่นไทยและโครงการคนไทยใจอาสา ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล 'คนดีศรีดอนแก้ว' สาขา "องค์กรภาคราชการต้นแบบ" งานวันท้องถิ่นไทยและโครงการคนไทยใจอาสา ประจำปี 2567 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทานทิพย์ กระมล อาจารย์ประจำภาควิชาฯ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร หัวหน้าโครงการฯ ร่วมเข้ารับรางวัล เนื่องจากเป็นผู้ทำคุณประโยชน์จากการดำเนินโครงการ "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อรวมกลุ่มในการพัฒนาตลาดอาหารและเกษตรปลอดภัย ตำบลดอนแก้ว" ภายใต้โครงการ "สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมเพื่อสร้างผลกระทบสูง (CMU High Impact SE Network)" ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โดมกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 76 ครั้ง