การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมด้วยคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยฯ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คือ นายจักรพันธ์ แก้วพิกุล ที่ได้มาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 14 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 109 ครั้ง