การอบรม เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร”(Postharvest Management for Perishable Crops and Food Loss Control) ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการอบรม เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร”(Postharvest Management for Perishable Crops and Food Loss Control) ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงอาจารย์และนักศึกษา โดยผู้เข้าอบรมได้ฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการผลิตผลเกษตรในโรงคัดบรรจุ ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : ณัฐชนน สันธทรัพย์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 139 ครั้ง