การบรรยายพิเศษภายใต้โครงการศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน Smart Agriculture ในประเทศ ในหัวข้อ “หลักการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงและอากาศยานไร้คนขับ (UAVs)”

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 – 12:00 น. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จัดการบรรยายพิเศษภายใต้โครงการศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน Smart Agriculture ในประเทศ ในหัวข้อ “หลักการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงและอากาศยานไร้คนขับ (UAVs)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง เป็นหัวหน้าโครงการฯ และคุณวรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร นักกีฏวิทยาชำนาญการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณพงศ์ หลวงมูล นักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร เป็นวิทยากรปฏิบัติการ เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 7 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 91 ครั้ง