การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 (Site Visit)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567  ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรฯ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ภญ. จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการเอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2567
เผยแพร่โดย : กมลวรรณ สุวรรณ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 185 ครั้ง