โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 3 มี.ค. 2560
เผยแพร่โดย : นายทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1097 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\weboffice.ctp, line 388]