โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบ้านปิงน้อย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ การวางแผน การลงทุนวางแผนด้านเศรษฐศาสตร์ และนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ต่อไปในอนาคต วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้รับผิดชอบหลัก : รศ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ ผศ ดร.ประทานทิพย์ กระมลเอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 19 ครั้ง