โครงการศึกษาชุมชนเกษตร กลุ่มวิสาหกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการศึกษาชุมชนเกษตร กลุ่มวิสาหกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บริบทชุมชนและเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของการศึกษาชุมชนเกษตร ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ

 เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 17 ครั้ง