โครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด

โครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการจัดการสหกรณ์ มูลเหตุความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทานทิพย์ กระมลเอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 8 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 29 ครั้ง