สำรวจเรียนรู้วิเคราะห์ ระบบเกษตร วิถีชีวิตพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออแกนนิกแม่ทา

Learning to learn with farmers: เรียนรู้วิเคราะห์ ระบบเกษตร วิถีชีวิต และปัจจัยเกี่ยวข้องต่อความยั่งยืนด้านการกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออแกนนิกแม่ทา & สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา (3 ทศวรรษ แห่งการเปลี่ยนแปลง) “การปรับตัวและพัฒนาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลง?) ขอขอบคุณ แกนนำ 3 เจนเนอเรชั่นของกลุ่มแม่ทา ที่ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกรณีศึกษาของ นศ ป. โท “ระบบเกษตรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร” ได้ลงประชุมกลุ่มกับและลงศึกษาพื้นที่ เห็นพัฒนาการและความเข้มแข็งของทุนมนุษย์และทุนทางสังคมที่นำไปสู่การปรับตัวของกลุ่ม และฝึกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ระบบเกษตรและชุมชน คงมีโอกาสได้นำเสนอผลการวิเคราะห์กับแกนนำอีกครั้งเอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 4 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 31 ครั้ง