รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 - อ.ดร. จิตติมา สิงห์เวชสกุล รางวัลผลงานดาวเกษตรรุ่นใหม่

 - ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รางวัลผลงานบริการวิชาการดีเด่น "โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น"

 - ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น "โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรสู่ธุรกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน"เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวรับรางวัล
วันที่เผยแพร่ : 3 มี.ค. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 30 ครั้ง