โครงการการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมการเกษตร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

โครงการการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมการเกษตร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ อ.ดร.สุกิจ กันจินะ 
เพื่อให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำวิจัย และชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในอนาคต เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุภาพันธ์ 2566 ณ Komenoki Natural Farm และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าเอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.พ. 2566
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 28 ครั้ง