โครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่อาคารคณะเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ร่วมทำกิจกรรม 5 ส บริเวณพืนที่ทำงาน เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ คณะเกษตรศาสรต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 34 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 140 ครั้ง