ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER ในพื้นที่ป่าชุมชน

     ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 4  กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. มนตรี แสนวังสี และอาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นคณะผู้ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) สาขาป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR) ในโครงการคุณดูแลป่า เราดูแลคุณ ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาขึ้นมา ร่วมกับกรมป่าไม้ และคณะกรรมการป่าชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1. ป่าชุมชนบ้านสบป่อง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2. ป่าชุมชนบ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม และ 3. ป่าชุมชนบ้านแม่สุ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ซึ่งการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ตรวจสอบการดำเนินโครงการตามมาตรฐาน  T-VER-METH-FOR-02 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในระดับโครงการ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Sequestration in Forest Area Project Level: P-REDD+) และ 2. เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ในระดับโครงการให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับรองคาร์บอนเครดิตผ่านกลไกต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 4 ก.ค. 2564
เผยแพร่โดย : นางสาววิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดอ่าน : 199 ครั้ง