สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 5 “บุคลากร (Workforce)” ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างความเข้าใจในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “Smart Agriculture for Better Life” อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการระดมความคิดเพื่อออกแบบและปรับปรุงแบบสอบถามด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 5 เพื่อให้สามารถนำเกณฑ์ EdPEx ด้านบุคลากรมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 มิ.ย. 2564
เผยแพร่โดย : นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 216 ครั้ง