นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 107 คนพร้อมด้วยคณะคุณครูจำนวน 13 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วันนี้ (วันศุกร์ 19 มีนาคม 2564) เวลา 09.00-15.00 น. ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 107 คนพร้อมด้วยคณะคุณครูจำนวน 13 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงานจากคุณนาตยา ใจปัญญา และนางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา (นักวิทยาศาสตร์เกษตร)

ในการนี้คุณฐากูร ปัญญาใส (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ได้กล่าวต้อนรับคณะคุณครู และเป็นให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ "ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษแบบแปลงเปิด" อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณทัพไท หน่อสุวรรณ (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ "ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือนแบบเปิดและการเลี้ยงไส้เดือน" และปิดท้ายกิจกรรมของวันนี้ด้วยการบรรยายเกี่ยวกับ "เครื่องจักรกลเกษตรแบบครบวงจร" โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร.ต.กฤษฎิ์ ใจปัญญา (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร(ปลอดสารพิษ) และมีส่วนปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของผลผลิตปลอดสารพิษทางการเกษตรต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 29 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 19 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : นายฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 327 ครั้ง