สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการ เพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้า และอาหารปลอดภัยในภาคเหนือ พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟ ภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงให้การตอบรับเอกสารประกอบ :

Photo : 28 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 17 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 223 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\webcenter.ctp, line 350]