กิจกรรมค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนและอาจารย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน
ในศตวรรษที่ 21 และก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเต็มศักยภาพ จำนวนทั้งหมด 124 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น

เข้ารับการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพาสเจอไรซ์และทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพ”  

ในวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการสาธิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยวิทยากรจากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ และ อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ

เพื่อให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกษตรที่ทันสมัย ในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพน้ำนมโค

จนกระทั้งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่เพิ่มมูลค่าได้เอกสารประกอบ :

Photo : 41 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดอ่าน : 297 ครั้ง