โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สายสนับสนุน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สายสนับสนุน) โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ รับฟังประเด็นปัญหาและหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 28 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2564
เผยแพร่โดย : นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 482 ครั้ง