คณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

เมื่อวานนี้ (วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 - 17.00น. คณะครู(จำนวน 20 คน)โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ วิสาหกิจชุมชนผักดี ตำบลหนองหาร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดิน สันป่าเปา ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ในประเด็นของการศึกษาดูงานโครงการ"อาหารปลอดภัย" ซึ่งโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน วิธีการตรวจสอบสารอาหารและสารปนเปื้อนในอาหาร สามารถผลิตอาหารเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยกินอยู่อย่างมีคุณภาพ และสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง ด้วยการประยุกต์นวัตกรรมและการนำไปใช้

โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ (อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ซึ่งปัจจุบันสังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน ได้ให้การกล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเรยีนาฯ รวมทั้งให้การบรรยายเกี่ยวกับบริบทและภาพรวมของระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณกรกฎ มาลัยวรรณ ซึ่งได้ให้การบรรยายเรื่องระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือ AGtrace ของคณะเกษคศาสตร์ รว่มด้วยคุณกุหลาบ อุตสุข, คุณฐากูร ปัญญาใส, คุณทัพไท หน่อสุวรรณ ได้ให้การบรรยายและเยี่ยมชมกิจกรรมในภาคสนามซึ่งเป็นกระบวนการผลิตพืชผักปลอดสารพิษในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ซึ่งผลจากการตอบรับและสรุปผลของคณะครู คาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 5 ต.ค. 2563
เผยแพร่โดย : นายฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 600 ครั้ง