โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  เรื่องแนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานการ เงินการคลังและพัสดุ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  เรื่องแนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดยมี นางสาววิไลพร  ธรรมตา  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่องแนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ  มีความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฏกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ อย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน  โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 9.00 น. - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 1  อาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์  มีผู้ร่วมโครงการประมาณ 45 คนเอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 10 ต.ค. 2560
เผยแพร่โดย : นายทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1510 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\weboffice.ctp, line 388]