อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Office 365 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

07.00 - 07.00 น.

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ Office 365" ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม มุ่งเน้นผลงานการปฏิบัติการให้เป็นไป ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยโปรแกรม Microsoft Office 365 เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการเห็นชอบให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการอัพเกรดอีเมล์ของ บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นสู่ระบบ Microsoft Office 365 ภายใต้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ใน โครงการ Microsoft Campus Agreement เพื่อประโยชน์ในการได้รับพื้นที่อีเมล์ของแต่ละบุคคลเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 GB เป็น 50 GB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวแบบออนไลน์ (One Drive) อีกจำนวน 1 TB รวมถึงบริการพิเศษ อื่น ๆ ตามคุณสมบัติของ Microsoft Office 365 ซึ่งเหมาะต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากสำนักงานคณะ ภาควิชา ศูนย์วิจัย และศูนย์บริการวิชาการฯ นำโดย นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าส่วนงาน คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายปฏิบัติการ และบุคลากรสายบริการ เข้ารับฟังกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ และนายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ดวงหทัย ปริตา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2867 ครั้ง