ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (CMU-ITA) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งเลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรจากภาควิชา ศูนย์และหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 17 มี.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 36 ครั้ง