วิสัยทัศน์
Smart Agriculture towards
Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

Dept. of Plant and Soil Sciences

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 12 ก.ย. 2566 | : 12
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 31 ส.ค. 2566 | : 27
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ขยายระยะเวลาการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ 25 ส.ค. 2566 | : 20
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 24 ส.ค. 2566 | : 21
งานแนะแนวศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (เข้างานฟรี!!) 23 ส.ค. 2566 | : 23
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2 อัตรา (จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2566) 19 ส.ค. 2566 | : 22
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 18 ส.ค. 2566 | : 28
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาพืชไร่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 18 ส.ค. 2566 | : 32
โครงการฝึกงาน International Internship Pilot Program (IIPP) 17 ส.ค. 2566 | : 22
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 3 ม.ค. 2566 | : 285
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 16 ส.ค. 2565 | : 301
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 16 ส.ค. 2565 | : 315
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 16 ส.ค. 2565 | : 279
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 16 มี.ค. 2565 | : 420
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 16 มี.ค. 2565 | : 419
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 16 มี.ค. 2565 | : 404
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 12 ก.ย. 2566 | : 12
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 31 ส.ค. 2566 | : 27
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ขยายระยะเวลาการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ 25 ส.ค. 2566 | : 20
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 24 ส.ค. 2566 | : 21
งานแนะแนวศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (เข้างานฟรี!!) 23 ส.ค. 2566 | : 23
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 18 ส.ค. 2566 | : 28
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาพืชไร่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 18 ส.ค. 2566 | : 32
โครงการฝึกงาน International Internship Pilot Program (IIPP) 17 ส.ค. 2566 | : 22
ดูข่าวบริการการศึกษาทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Sep
  27

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2566

  09.00 - 14.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/384/1
 • Sep
  28

  พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

  14.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/382/1
 • Oct
  04

  โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (สายวิชาการ สายช่วยวิชาการ สายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ)

  13.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/341/1