วิสัยทัศน์
Smart Agriculture towards
Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

Dept. of Plant and Soil Sciences

โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University 2024/2025 18 เม.ย. 2567 | : 34
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Semester 28 ก.พ. 2567 | : 73
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 19 ก.พ. 2567 | : 107
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Fall Semester Exchange Student Program, National Chung Hsing University ไต้หวัน (หมดเขต 15 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 94
การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ Indian Institute of Technology Kanpur 13 ก.พ. 2567 | : 96
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน SSIP 2024 Summer Program, Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น 13 ก.พ. 2567 | : 87
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Fall Semester 2024 (หมดเขต 1 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 73
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Fall 2024 (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 106
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 82
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 2 ก.พ. 2567 | : 107
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASIAN International Mobility for Students (AIMS) Programme 1 ก.พ. 2567 | : 100
การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและความร่วมมือ จาก UK Science and Research Funding Opportunities 1 ก.พ. 2567 | : 81
CMU Presidential Scholarship 2024 31 ม.ค. 2567 | : 89
รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024 31 ม.ค. 2567 | : 117
เปืดรับสมัครทุนการศึกาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships) 31 ม.ค. 2567 | : 80
ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024/2025 31 ม.ค. 2567 | : 84
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University 2024/2025 18 เม.ย. 2567 | : 34
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Semester 28 ก.พ. 2567 | : 73
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 19 ก.พ. 2567 | : 107
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Fall Semester Exchange Student Program, National Chung Hsing University ไต้หวัน (หมดเขต 15 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 94
การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ Indian Institute of Technology Kanpur 13 ก.พ. 2567 | : 96
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน SSIP 2024 Summer Program, Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น 13 ก.พ. 2567 | : 87
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Fall Semester 2024 (หมดเขต 1 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 73
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Fall 2024 (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 106
ดูข่าวบริการการศึกษาทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty