วิสัยทัศน์
Smart Agriculture for Better Life
การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

Agricultural Technology Services Center

Upcomming Events From Main Faculty

 • Aug
  05

  โครงการอบรม "การออกแบบและพัฒนาระบบงานสำคัญ เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร " คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  13.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/258/1
 • Aug
  13

  การอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์”

  13.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/257/1
 • Aug
  18

  วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับสายวิชาการ (รวมนักวิจัย) และสายช่วยวิชาการ (นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์เกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสัตวบาล)

  13.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/259/1
 • Aug
  19

  วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ

  13.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/260/1

Notice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\webcenter.ctp, line 350]