Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

ข่าวกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย สมัยสุต ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 14 ม.ค. 2565 | : 10
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 14 ม.ค. 2565 | : 4
เลื่อนการจัดกิจกรรมในประเพณีนำนักศึกษาใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2564 16 ธ.ค. 2564 | : 20
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564" 14 ธ.ค. 2564 | : 38
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 14 ธ.ค. 2564 | : 83
การพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 4 ต.ค. 2564 | : 558
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เกษตร มช. รุ่นที่ 20 17 ก.ย. 2564 | : 75
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 12 ก.ย. 2564 | : 93
เปิดสั่งจอง “เสื้อเลือดเข้ม” ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. 9 ก.ย. 2564 | : 106
เปิด Pre-Order “Box Set รับน้องขึ้นดอย” 2 ก.ย. 2564 | : 92
ขอขอบคุณบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ AGGIE CMU Job Fair ครั้งที่ 1 1 ก.ย. 2564 | : 67
สรุปการระดมทุน เพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 31 ส.ค. 2564 | : 72
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 6 ก.ค. 2564 | : 188
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ 3 ก.ค. 2564 | : 104
ประกาศของสมาคมฯ เรื่อง แนวทางการแสดงความไว้อาลัยต่อครอบครัวศิษย์เก่าที่เสียชีวิต 29 มิ.ย. 2564 | : 192
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมติดตามเรื่องราว ของชาวเกษตร มช. และข่าวสารจากสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 2564 | : 123
ดูข่าวเด่นทั้งหมด