การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 (Site Visit) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 (Site Visit) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรฯ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ภญ. จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

เอกสารประกอบ :

: 2920 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-22 11:42:00
เผยแพร่โดย :

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง