ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 2023-03-14
PDF
2 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวน กุมภาพันธ์ 2566) 2023-03-01
PDF
3 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 2023-02-07
PDF
4 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-16
PDF
5 แบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
6 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
7 ตัวอย่างการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
PDF
8 ตัวอย่างการขออนุมัติโอนงบประมาณ 2022-10-12
PDF
9 แบบฟอร์มการโอนงบประมาณ 2022-10-12
WORD
10 รายละเอียดแบบฟอร์มคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการ 2022-10-11
PDF
11 แบบจัดทำคำของบประมาณหมวดงบอุดหนุนพร้อมแผนปฏิบัติการ 2567 2022-10-10
12 ฟอร์มการดำเนินงานโครงการInnovation Alley 2022-09-16
EXCEL
13 รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 2022-07-11
PDF
14 เอกสารแนบ2กิจกรรมแผนการดำเนินงาน 2022-06-28
EXCEL
15 เอกสารแนบ1 เพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงานinnovationalley 2022-06-28
EXCEL
16 รายงานติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2565 2022-06-01
PDF
17 แผนความเสี่ยงปี64 2022-03-04
EXCEL
18 รายงานประจำปี 2564 งานยุทธศาสตร์และแผน 2022-02-23
PDF
19 แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 2022-02-22
EXCEL
20 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ 2565 2022-02-22
PDF
21 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในรูปแบบ PowerPoint 2022-02-21
Power Point
22 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับปรับปรุง2564ลว27ธค64 2022-02-10
PDF
23 ลดค่าธรรมเนียม2/2564-2 2022-02-10
PDF
24 ลดค่าธรรมเนียม2/64 2022-02-10
PDF
25 ประกาศมชลดค่ษะรรมเนียมการศึกษา1/64 2022-02-10
PDF
26 ระเบียบค่าธรรมเนียมป.ตรี-13ธค64 2022-02-10
PDF
27 แนวทางการบริหารการเงิน1-64-23กย64 2022-02-10
PDF
28 ระเบียบมชค่าธรรมเนียมป.ตรี4-64 2022-02-10
PDF
29 ระเบียบค่ษธรรมเนียมป.ตรฉบับที่3-63 2022-02-10
PDF
30 2564 2022-02-04
PDF
31 เกณฑ์edpex63-66 2022-01-26
PDF
32 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-20
PDF
33 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2022-01-20
PDF
34 รายงานสรุปอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2574 2022-01-20
PDF
35 โครงการ-กิจกรรม-2565-1 2022-01-20
PDF
36 OKRs-2565-1 2022-01-20
PDF
37 Action Plan-2565-1 2022-01-20
PDF
38 PA-2565-1 2022-01-20
PDF
39 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-20
EXCEL
40 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2021-11-26
PDF
41 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-10-15
PDF
42 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-08-31
EXCEL
43 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
44 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
45 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2564 2021-08-26
PDF
46 ระบบห่วงโซ่อุปทาน 2021-08-25
PDF
47 ระบบจัดการต้นทุนกระบวนการทำงาน 2021-08-13
PDF
48 ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2021-08-13
PDF
49 ระบบจัดการความรู้และการปฏิบัติที่ดี 2021-08-13
PDF
50 ระบบความรับผิดชอบต่อชุมชน 2021-08-13
PDF
51 ระบบจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
52 วางแผนกลยุทธ์ 2021-08-13
PDF
53 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
54 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานยุทธศาสตร์และแผน 2021-08-13
PDF
55 ระบบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-08-13
PDF
56 รายงานประชุมจัดทำระบบติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานสอน 2021-08-13
PDF
57 รายงานประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2563 2021-06-29
PDF
58 แบบฟอร์มติดตามไตรมาส3/2564 2021-06-21
EXCEL
59 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขออัตรากำลัง2565-2568 กองแผนงานวันที่ 5พฤษภาคม 2564 2021-05-05
PDF
60 รายงานความเสี่ยง1/2564 2021-04-09
PDF
61 ระบบบริหารความเสี่ยง 2021-04-09
PDF
62 ระบบจัดการความสามารถและอัตรากำลัง 2021-04-09
Power Point
63 ระบบพัฒนาบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
64 ระบบสร้างความผูกพันบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
65 ระบบการนำและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร 2021-04-09
PDF
66 ระบบวางแผนกลยุทธ์ 2021-04-09
PDF
67 ระบบการทำตลาดสร้างความผูกพัน 2021-04-09
PDF
68 ระบบให้บริการและจัดการข้อร้องเรียน 2021-04-09
PDF
69 ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า 2021-04-09
PDF
70 ระบบการวางแผนการตลาด 2021-04-09
PDF
71 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-04-09
PDF
72 ระบบดูแลและกำกับองค์กร 2021-04-09
PDF
73 ระบบสื่อสารและสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2021-04-09
PDF
74 รายงานหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2021-04-09
PDF
75 รายงานประชุมหน่วยงานเดือนมกราคม2564 2021-04-09
PDF
76 รายงานหน่วยงานเดือนมีนาคม2564 2021-04-09
PDF
77 แบบฟอร์มความเสี่ยงไตรมาสที่2/2564 2021-03-10
EXCEL
78 ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-01-22
PDF
79 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-01-22
PDF
80 ระบบนำและสร้างความยั่งยืน 2021-01-22
PDF
81 ขั้นตอนก่ารเข้าระบบประชุมงานเกษตรภาคเหนือ 2021-01-21
PDF
82 แบบฟอร์มกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ 2565 2021-01-14
EXCEL
83 เอกสารประกอบการบรรยายEdPEx 4มกราคม 2564 2021-01-12
PDF
84 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2563 2021-01-12
PDF
85 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2021-01-12
PDF
86 รายงานประชุมงานแผนครั้งที่5-2563 2021-01-12
PDF
87 ปฏิทินแผน 2020-12-24
PDF
88 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 CMU 2020-12-17
PDF
89 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 Agri 2020-12-17
PDF
90 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศพ.ศ.2564-2570 2020-12-14
PDF
91 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
92 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
93 แบบฟอร์มรายงานผลความเสี่ยงรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ2564 2020-12-09
EXCEL
94 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-02
EXCEL
95 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2569 2020-11-26
EXCEL
96 แผนความเสี่ยงประจำปี2564 2020-11-25
EXCEL
97 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4 และแผนความเสี่ยงประจำ2564 2020-11-25
PDF
98 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2568 2020-11-25
EXCEL
99 แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
EXCEL
100 ppt ประกอบการบรรยายการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ 28Oct20 2020-10-29
PDF
101 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติฯ" วันที่ 28 ตุลาคม 2563 2020-10-29
PDF
102 412-คณะกรรมการความเสี่ยง 2020-10-09
PDF
103 411-คณะจัดทำรายงานEdPEx200 2020-10-09
PDF
104 ขอจ้างเขียนแบบ 2020-09-30
PDF
105 ตัวชี้วัดคำรับรองฉบับลงนาม2563-2565 2020-09-30
PDF
106 รายงานประชุมงานแผนเดือนสิงหาคม2563 2020-09-28
PDF
107 รายงานการประชุมงานแผนเดือนกันยายน 2563 2020-09-28
PDF
108 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่3 2020-09-18
PDF
109 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ12 (2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี2563 2020-08-11
PDF
110 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2563 2020-07-08
PDF
111 ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายPA-ActionPlan-7 2020-06-15
PDF
112 swot63 2020-06-15
PDF
113 แบบฟอร์มสำรวจเครื่องสำรองไฟ 2020-05-14
EXCEL
114 แผนงบลงทุน10ปีครุภัณฑ์ 2020-04-24
PDF
115 แผนงบลงทุน10ปี 2564-2574-สิ่งก่อสร้าง 2020-04-24
PDF
116 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 2020-04-24
PDF
117 ความเสี่ยง63 2020-04-29
PDF
118 แผนบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
119 คู่มือการบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
120 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงหลังสัมมนาผู้บริหาร 2020-03-20
EXCEL
121 รวมswot-tows 2020-03-16
EXCEL
122 swot-tows 2020-03-16
PDF
123 v.2 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 2020-03-16
PDF
124 ความเชี่ยวชายของคณาจารย์แต่ละสาขา 2020-03-16
PDF
125 รายงานหน่วยงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
126 รายงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
127 เอกสารประกองการสัมมนาผู้บริหารปี2563-2 2020-03-13
PDF
128 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี2562-2 2020-03-11
PDF
129 คู่มือการขออนุมัติแบบรูปรายการมช 2020-03-02
PDF
130 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดินของมช 2020-03-02
PDF
131 แบบฟอร์มปร4-6 2020-03-02
EXCEL
132 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2020-02-17
PDF
133 เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปี2563 2020-02-17
PDF
134 เล่มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2563 2020-02-17
PDF
135 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
136 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
137 คู่มือการใช้ระบบe-action plan 63 2019-10-25
PDF
138 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1/2562 2019-10-24
PDF
139 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่3/2562 2019-10-24
PDF
140 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
141 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
142 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
143 Agri EdPEx-2561-มช 2019-09-02
PDF
144 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF
145 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
146 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
147 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
148 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
149 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
150 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
151 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
152 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
153 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
154 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
155 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
156 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
157 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
158 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
159 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
160 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
161 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
162 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
163 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
164 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
PDF
165 6.ระบบการให้บริการเเละจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 2019-02-26
PDF
166 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
Power Point
167 10.ระบบการจัดการความปลอดภัย 2019-02-26
PDF
168 9.ระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร 2019-02-26
PDF
169 8.ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2019-02-26
PDF
170 7.ระบบการทำตลาดเเละสร้างความผูกพัน 2019-02-26
PDF
171 5.ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2019-02-26
PDF
172 4.ระบบการวางแผนการตลาด 2019-02-26
PDF
173 3.ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2019-02-26
PDF
174 2.ระบบการดูแลกำกับองค์กร 2019-02-26
PDF
175 1.ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-26
PDF
176 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
177 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
178 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
179 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
180 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
181 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
182 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
183 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
184 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
185 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
186 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
187 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
188 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
189 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
190 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
191 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
192 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
193 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
194 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
195 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
196 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
197 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
198 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
199 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
200 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
201 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
202 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
203 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
204 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
205 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
206 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
207 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
208 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
209 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
210 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
211 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
212 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
213 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
214 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
215 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
216 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
217 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
218 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
219 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
220 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
221 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
222 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
223 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
224 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
225 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
226 แบบฟอร์มภาระงานที่คาดว่าจะมอบหมายตำแหน่งEP 2021-05-06
EXCEL
227 ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-03
EXCEL
228 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
229 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
230 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4-62 และแผนความเสี่ยงปี2563 2019-12-03
PDF
231 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-06
EXCEL
232 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2014-11-19
EXCEL
233 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 2020-01-22
EXCEL
234 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2014-05-27
EXCEL
235 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2014-05-02
EXCEL
236 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2014-03-20
WORD
237 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2014-03-19
WORD
238 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2013-10-28
EXCEL
239 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2011-05-19
PDF
240 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2011-05-19
PDF
241 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2011-05-19
EXCEL
242 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2011-05-19
PDF
243 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2011-05-19
PDF
244 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
245 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
246 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
247 หลักการวิเคราะห์SWOT 2020-02-11
PDF
248 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำSWOT-TOWS 2020-02-11
EXCEL
249 ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี2562 2020-02-12
PDF