ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
999999 ไฟล์โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ AI
999999 Template นำเสนองานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PPTX
1 ผลกระทบระบบการค้าเสรี 2550-02-27
PDF
2 ผลกระทบของระบบการค้าเสรี (กระเทียม) 2550-02-27
PDF
3 ผลกระทบนโยบายการนำเข้าถั่วเหลือง 2550-02-27
PDF
4 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. 2550-02-23
Power Point
5 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (รศ.ดร.นรินทร์ ทองศิริ) 2550-02-23
Power Point
6 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (คุณวีระพรรณ พิชญกุล) 2550-02-23
Power Point
7 TQA & QA (22 เมษายน 2550) 2550-04-20
Power Point
8 เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ''พ่อแห่งแผ่นดิน'' 2550-06-09
MUSIC
9 Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia 2550-08-27
PDF
10 แบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ''อนาคตปศุสัตว์ไทย....รุ่งหรือร่วง ?'' 2550-09-19
WORD
11 แบบฟอร์มสั่งจองหนังสือที่ระลึก 40 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 2550-10-31
WORD
12 สมุดโทรศัทพ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด 1 มิ.ย. 53) 2553-06-01
PDF
13 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 2551-02-08
Power Point
14 เอกสารจรรยาบรรณข้าราชการและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0000-00-00
PDF
15 หนังสือที่ระลึก 40 ปี 2551-04-12
PHOTO
16 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2551-05-26
PDF
17 รหัสลับบันทึกหลังสอน 2551-05-26
PDF
18 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 1 2551-06-04
PHOTO
19 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 2 2551-06-04
PHOTO
20 ตารางแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียด 2551 2551-11-14
PDF
21 ตารางแข่งขันปิงปอง 2551 2551-11-20
PDF
22 ตารางแข่งขันเทนนิส 2551 2551-11-21
PDF
23 ภาพปกสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 2551-12-16
PHOTO
24 ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2552-03-25
PDF
25 นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2552-03-25
PDF
26 เส้นทางการพัฒนา (Road-Map) คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551-2555 2552-09-02
PHOTO
27 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คลินิกเทคโนโลยี ปี 2553 2552-10-01
WORD
28 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2552-10-01
PDF
29 แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก 2553-06-10
PDF
30 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2554 2553-08-17
PDF
31 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (JA) 2553-10-07
PDF
32 กำหนดการพิธีถวานผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553 2553-10-11
PDF
33 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2553-11-01
PDF
34 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 1 2553-12-02
PDF
35 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 2 2553-12-02
PDF
36 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 3 2553-12-02
PDF
37 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 4 2553-12-02
PDF
38 กำหนดการฝึกอบรมไม้ดอกและการขยายพันธ์ไม้ผล 4 หลักสูตร 2553-12-02
PDF
39 ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์ 2554-01-07
WORD
40 ใบสมัครการฝึกอบรม..เส้นทางสายกาแฟ:From Farm to Cup 2554-01-10
PDF
41 ใบสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา 2554-02-08
PDF
42 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2554-02-15
PDF
43 ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2554-02-15
PDF
44 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2554-03-17
PDF
45 กำหนดการสัมมนา เรื่อง กระบวนการในการจัดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบการค้าโลก 2554-03-22
PDF
46 รายละเอียดหลักสูตร นักสัตวบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๗ 2554-03-23
PDF
47 ใบสมัครสมาชิกวารสารเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554-06-13
WORD
48 คู่มือการประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง และสวนหย่อมในงานราชพฤกษ์ 2554 2554-07-05
PDF
49 โครงการฝึกอบรม จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน 2554-08-08
PDF
50 โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค 2015 (?) 2554-08-25
PDF
51 กำหนดการและแบบตอบรับ การประชุมสัมมนา เรื่อง สถานการณืการผลิตลำไยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก 2554-08-29
PDF
52 ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ในบริบทของสหกรณ์การเกษตร ภาคเหนือ 2555-01-06
PDF
53 ใบสมัคร/ แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-09-10
WORD
54 ใบสมัครนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-09-10
PDF
55 รายละเอียดโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
PDF
56 กำหนดการโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
PDF
57 Registration Form (แบบฟอร์ม A) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
WORD
58 Abstract Submission Form (แบบฟอร์ม B) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
WORD
59 ทุนอุดหนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ประจาปีงบประมาณ 2556 2556-07-01
PDF
60 ใบสมัครโครงการฝึกอบรม "ธุรกิจการผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 2556-09-02
WORD
61 ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-09-16
PHOTO
62 แบบตราสัญลักษณ์ / พื้นหลัง 50 ปี มช. 2556-10-22
PHOTO
63 ใบสมัครโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2557-02-21
WORD
64 ใบสมัครคัดเลือกพนักงาน ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2557-02-27
PDF
65 รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดี 1 ปี 6 เดือน 2557-05-08
PDF
66 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายต้นไม้และเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2557-06-30
PDF
67 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2557-06-30
PDF
68 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2557-07-03
PDF
69 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2557-07-07
70 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2557-07-09
PHOTO
71 แผนผังร้านค้าเอกชน & ต้นไม้ 2557-07-16
PDF
72 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) 2557-07-22
PDF
73 กำหนดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2557-08-20
PDF
74 แผนที่ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2557-08-20
PHOTO
75 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (1) 2557-10-02
PHOTO
76 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (2) 2557-10-02
PHOTO
77 แบบฟอร์มและกำหนดการการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2558 2558-02-23
PDF
78 ประกาศรับสมัครผู้เช้าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขต 23 มีนาคม 2558) 2558-03-06
PDF
79 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช 2558-04-07
PDF
80 แบบฟอร์มการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธู์และการประเมินคุณภาพ 2558-04-29
PDF
81 ใบสมัครเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 2558-06-04
PDF
82 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ 2558-06-10
PDF
83 Poster Template for 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture 2558-06-19
Power Point
84 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2558-06-24
WORD
85 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 2558-07-01
PDF
86 เรียนเกษตร มช...เรียนอะไร? 2558-07-14
PDF
87 กำหนดการอบรมการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 2558-07-27
WORD
88 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2558 2558-08-14
WORD
89 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2558 2558-08-14
WORD
90 โครงการระดมทุนสมทบ กองทุนสุขุม อัศเวศน์ 2558-08-25
PDF
91 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ 2558-09-02
PDF
92 กำหนดกการฝึกอบรม 2558-09-10
PDF
93 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 1 2558-10-13
WORD
94 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 2 2558-10-13
WORD
95 กำหนดการ และ แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการเพาะถังเช่า (รุ่นที่ 1) วันที่ 14 พ.ย. 2558 2558-10-20
PDF
96 ใบสมัครและกติกาประกวดร้องเพลง 'ลูกทุ่งเกษตรเสียงทอง' งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 2558-12-16
WORD
97 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค 2559-01-15
WORD
98 กำหนดการประชุม 'โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์' 2559-01-15
WORD
99 กำหนดการเสวนาวิชาการด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน (27 ก.พ. 59) 2559-02-15
PDF
100 แบบฟอร์มการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016) 2559-02-23
PHOTO
101 ประวัติและผลงาน ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2559-03-11
PDF
102 กติกา / ใบสมัคร การประกวดลาบพื้นเมือง กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (30 มีนาคม 2559) 2559-03-16
PDF
103 กติกา / ใบสมัคร การประกวดส้มตำลีลา กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (1 เมษายน 2559) 2559-03-16
PDF
104 สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559-04-08
PDF
105 แบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม...การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ) 2559-04-26
WORD
106 นำเสนองานธุรกิจพืชสวน 2559-04-28
PDF
107 รายละเอียดการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 2559-05-02
PDF
108 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology) 2559-05-02
PDF
109 ใบสมัครขอเช่าสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2559-05-03
PDF
110 รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร 2559-05-26
PDF
111 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (21-23 ก.ค.59) 2559-06-16
WORD
112 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (25-27 ก.ค.59) 2559-06-16
WORD
113 ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 กรกฎาคม 2559) 2559-06-21
PDF
114 ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559) 2559-07-12
PDF
115 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559) 2559-07-13
PDF
116 ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี 2559-08-10
PDF
117 กำหนดการในการดำเนินการสรรหาคณบดี 2559-08-10
PDF
118 แบบสมัครเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 2559-08-10
PDF
119 ประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารงานของคณะใน 4 ปีข้างหน้า 2559-08-10
PDF
120 ทะเบียนเลขรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสืออกของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2559-08-25
PDF
121 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2559-11-29
WORD
122 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2559-11-29
PDF
123 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (กำหนดการ) 2559-12-13
PDF
124 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (แบบตอบรับ) 2559-12-13
PDF
125 รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 2560-01-11
PHOTO
126 กำหนดการโครงการอบรมฯ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60) 2560-02-15
PDF
127 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มช. 2560-03-29
PDF
128 กำหนดการหลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2560-04-24
PDF
129 แบบตอบรับ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2560-04-24
PDF
130 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิ.ย. 60) 2560-05-03
WORD
131 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิ.ย.60) 2560-05-03
WORD
132 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2560-05-11
PDF
133 กำหนดการ หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2560-05-11
PDF
134 แผนพังการจองบูธงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (อัพเดทสถานะการจอง 6 มิ.ย.60) 2560-06-06
PDF
135 Application Form : Re-Inventing Japan Project 2560-06-02
WORD
136 กำหนดการฝึกอบรมไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิถุนายน 2560) 2560-06-05
PDF
137 ประกาศรายชื่อโครงการทักษะอาชีพ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์และการประยุกต์ใช้กับระบบออร์แกนิกส์'' (21-23 มิถุนายน 2560) 2560-06-05
PDF
138 กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิถุนายน 2560) 2560-06-05
PDF
139 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทักษะอาชีพ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ'' 2560-06-05
PDF
140 รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 2 (16-18 และ 24-25 มิถุนายน 2560) 2560-06-09
PDF
141 กำหนดการ หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB) รุ่นที่ 2 16-18 มิถุนายน และ 24-25 มิถุนายน 2560 2560-06-09
PDF
142 กำหนดการ! อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ''อาหาร TMR โคนมยุคใหม่'' และ ''การประกอบสูตรอาหารข้นและTMR: ด้วยโปรแกรม KCF 2011'' 2560-06-19
PDF
143 ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (Lanna Coffee Logo) 2560-06-20
WORD
144 แผนผังฝ่ายนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (บูธต้นไม้) 2560-06-20
PDF
145 ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ''อบรมหลักสูตร ''การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP'' (7-11 ส.ค.60)'' 2560-07-26
PDF
146 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โรงเก็บกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง (10,17 ส.ค.60) 2560-08-08
PDF
147 กำหนดการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2560-08-08
PDF
148 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2560-08-08
PDF
149 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ (Coffee Lanna Startup) 29 ส.ค. 2560 2560-08-24
PDF
150 ประกวดไม้ดอก 2560-08-24
PDF
151 ดาวน์โหลด! แผนผังนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร (งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8) 2560-09-04
PDF
152 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 60) 2560-09-05
PDF