ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ Logo Agri 2022-12-27
ZIP
2 โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 2024-04-24
PDF
3 โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 2024-02-24
PDF
4 บุคลากรดีเด่น 2565 2024-04-24
PHOTO
5 แสดงความยินดีบุคลากรดีเด่น 2566 2024-04-24
PHOTO
6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2567 2024-04-30
PDF
7 คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2024-04-30
PDF
8 ประกาศกำหนดประเภทรายรับการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 2024-04-30
PDF
9 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 2024-04-25
PDF
10 ขอเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแบบกลุ่ม 2024-04-25
PDF
11 ความเสี่ยงด้านความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ปี 2567 2024-04-25
PDF
12 ความเสี่ยง ประเด็นการไม่ปฏิบัติตามกฏ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ ไตรมาสที่ 4 ปี2566 2024-04-25
PDF
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 2024-04-25
PDF
14 แผนปฏิบัติการ(Action Plan) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567 2024-04-25
PDF
15 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 2024-04-25
PDF
16 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 2024-04-25
PDF
17 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) (OIT) 2024-04-24
PDF
18 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2024-04-04
EXCEL
19 โครงการเกษตรแห่งชาติ final25MAR2024 2024-04-03
PDF
20 ไฟค์แนะแนว 2024-03-20
PDF
21 เอกสารโครงการปรับปรุงอาคารดาหลา-ปทุมมา ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2024-03-11
PDF
22 4.2 2024-02-14
PDF
23 4.4 2024-02-20
PDF
24 เอกสารฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ 2024-02-19
PDF
25 รายงานผลการดำเนินงานงานบริการการการศึกษา 2024-02-15
Power Point
26 safe 2024-02-13
PDF
27 pls363212 2024-02-09
PDF
28 212 2024-02-09
PDF
29 แนบ 2024-02-09
PDF
30 แบบฟอร์มสำหรับการจ่ายเงิน ผ่านระบบโอนเงิน Internet Banking คณะเกษตรศาสตร์ 2024-02-06
EXCEL
31 การเขียนหนังสือหรอตำรา โดย รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล 2024-01-25
PDF
32 รายงานการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
33 รายงานด้านวิเทศ ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
34 รายงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
35 รายงานด้านการศึกษา ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
36 รายงานด้านวิจัย ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
37 รายงานด้านบริหารทั่วไป ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
38 วิสัยทัศน์ ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
39 ขั้นตอนการบรรจุบุคลากรชาวต่างชาติ 2024-01-16
PDF
40 มติ IDP 2024-01-16
PDF
41 แผนพัฒนาบุคลากร 2567 2024-01-16
PDF
42 ใบสมัครขอรับทุนสนุับสนุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ "กองทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมสิริ" ประจำปี 2566 2024-01-12
PDF
43 การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา กองทุนการศึกษา รองศาสสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมสิริ 2024-01-12
PDF
44 เอกสาร idp 2023-12-14
PDF
45 สถิติบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ 2023-12-14
PDF
46 หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 2023-12-12
PDF
47 หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 2023-12-12
PDF
48 เอกสารอำนวยการคณะ 2023-12-08
PDF
49 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงทางสายวิทยาศาสตร์เกษตร" วันที่ 6 ธันวาคม 2566 2023-12-06
PDF
50 แนะนำสาขาวิชาเอก 2023-12-07
PHOTO
51 ข้อมูล Smart Agriculture 2023-12-06
PDF
52 ไฟล์ Smart Agri หน่วยงาน - form ทักษะ และตัวชี้วัด 2023-12-06
PDF
53 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2023-12-01
PDF
54 ระบบที่ 28 - ระบบการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน 2023-11-28
PHOTO
55 ระบบที่ 21 - ระบบบริหารความอยู่ดีมีสุขบุคลากร 2023-11-28
PHOTO
56 ระบบที่ 20 - ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี 2023-11-28
PHOTO
57 ระบบที่ 16 - การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 2023-11-28
PHOTO
58 ระบบที่ 15 - ระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ 2023-11-28
PHOTO
59 ระบบที่ 13 - ระบบการวัดผลการดำเนินการ 2023-11-28
PHOTO
60 เกษตร-ทัพไท ช้างทองคำ 2023-11-10
PDF
61 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 27/2566 (ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article และผลงานทางวิชาการในวารสาร Natural and Life Sciences Communications) 2023-11-09
PDF
62 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก 111 2023-11-06
WORD
63 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสนับสนุนการพัฒนาบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-11-06
PDF
64 แบบฟอร์มขอรับค่าสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-11-06
WORD
65 4.4 สัมมนาระดมความคิดเห็นฯ Retreat 2023-10-31
PDF
66 4.3 อบรมหลักสูตร TQA Criteria 2023-10-31
PDF
67 4.2 TQA-EdPEx จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ 2023-10-31
PDF
68 4.1 EdPex300Sharing-11May22 2023-10-31
PDF
69 3.1 เชิญเข้าร่วม PDPA 2023-10-31
PDF
70 2.13 ปช.จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่าย งบ 68 2023-10-31
PDF
71 2.12 บริหารความเสี่ยงวัฒนธรรมองค์กร 2023-10-31
PDF
72 2.11 Thailand Future Careers 2023-10-31
PDF
73 2.10 อนุมัติไปสัมมนาผู้บริหาร มช 2023-10-31
PDF
74 2.9 สัมมนาสภาคณบดีเกษตร 2023-10-31
PDF
75 2.8 แนวทางขับเคลื่อนแผนระยะที่ 13 2023-10-31
PDF
76 2.7 เดินทางไปประชุมสภาคณบดี 2023-10-31
PDF
77 2.6 การถ่ายทอดแผนความเสี่ยง 66 2023-10-31
PDF
78 2.4 สัมมนางานยุทธศาสตร์และแผน 2565 2023-10-31
PDF
79 2.2 การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปี 2565 2023-10-31
PDF
80 2.1 โครงการสัมมนางานยุทธศาสตร์ 22-4-65 2023-10-31
PDF
81 1.2 เชิญคณบดีเข้าร่วมโครงการ CIEL 2023-10-31
PDF
82 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-10-27
PDF
83 t 2023-10-26
PHOTO
84 แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-10-25
WORD
85 เงื่อนไขการรับทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-10-25
PDF
86 แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ 2023-10-06
EXCEL
87 352100 2023-09-24
PDF
88 ปริญญาตรี - 14.แบบฟอร์มรับรองความถูกต้อง สหกิจศึกษา 2023-09-22
PDF
89 มติ 2023-08-28
PDF
90 365412 2023-08-28
PDF
91 365411 2022-06-01
PDF
92 365312 2023-08-28
PDF
93 แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 2023-09-18
PDF
94 ประกาศสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย- 2023-09-11
PDF
95 รายงานประชุมเกษตร1-66 2023-09-05
PDF
96 วาระประชุมเกษตร2-66 2023-09-05
PDF
97 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566) 2023-09-01
PDF
98 66.08.30 พบปะส่วนงาน-สวัสดิการด้านสุขภาพ 67 2023-08-30
PDF
99 8.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (พืชไร่)2.pdf 2023-08-29
PDF
100 8.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (พืชไร่)2.doc 2023-08-29
WORD
101 ผลประเมินช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่มีประสิทธิภาพของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-08-22
PDF
102 รายงานข้อมูลด้านงานบริหารงานวิจัย 2023-08-22
PDF
103 รายงานการดำเนินงานด้ายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2023-08-22
PDF
104 การประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2023-08-22
PDF
105 แนะนำบุคลากรใหม่ / สวัสดิการ / การเรียนรู้ของพนักงานใหม่ 2023-08-22
PDF
106 info3 2023-07-03
PHOTO
107 info2 2023-07-03
PHOTO
108 info 2023-07-03
109 แบบฟอร์มการเลือกสถานประกอบการเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.pdf 2023-06-30
PDF
110 แบบฟอร์มการเลือกสถานประกอบการเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.doc 2023-06-30
WORD
111 เอกสารยื่นขอเสนอสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.pdf 2023-06-27
PDF
112 เอกสารยื่นขอเสนอสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.doc 2023-06-27
WORD
113 เอกสารยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพืชไร่.pdf 2023-06-27
PDF
114 เอกสารยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพืชไร่.doc 2023-06-27
WORD
115 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการวิชาการ พ.ศ. 2557 2023-06-15
PDF
116 การดำเนินงานโครงการวิจัยกฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการเก็บหลักฐาน 2023-06-15
PDF
117 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2544 2023-06-15
PDF
118 แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 2023-06-15
PDF
119 AET100 2023-06-13
PDF
120 การนั่งห้องประชุมวันปฐมนิเทศ 2023-06-11
PHOTO
121 กำหนดการปฐมนิเทศ ป ตรี 2023-06-11
PHOTO
122 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-06-08
PHOTO
123 7แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา.pdf 2023-05-30
PDF
124 7แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา.doc 2023-05-30
WORD
125 6.มชท.19 แบบคำร้องทั่วไป (เว็บบัณฑิต).pdf 2023-05-30
PDF
126 6.มชท.19 แบบคำร้องทั่วไป (เว็บบัณฑิต).doc 2023-05-30
WORD
127 5.แบบฟอร์มเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์.pdf 2023-05-30
PDF
128 5.แบบฟอร์มเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์.doc 2023-05-30
WORD
129 4.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(ปฐพีศาสตร์ส.pdf 2023-05-30
PDF
130 4.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(ปฐพีศาสตร์ส.doc 2023-05-30
WORD
131 3.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(พืชสวน).pdf 2023-05-30
PDF
132 3.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(พืชสวน).doc 2023-05-30
WORD
133 2.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(ปฐพีศาสตร์สิ่ง.pdf 2023-05-30
PDF
134 2.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(ปฐพีศาสตร์สิ่ง.doc 2023-05-30
WORD
135 1.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(พืชสวน).pdf 2023-05-30
PDF
136 1.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(พืชสวน).doc 2023-05-30
WORD
137 ปริญญาตรี - 12.การเขียนเอกสารอ้างอิง ปัญหาพิเศษ (พืชไร่).pdf 2023-05-30
PDF
138 ปริญญาตรี - 12.การเขียนเอกสารอ้างอิง ปัญหาพิเศษ (พืชไร่).doc 2023-05-30
WORD
139 ปริญญาตรี - 11.ฟอร์มปัญหาพิเศษ สาขาพืชไร่.pdf 2023-05-30
PDF
140 ปริญญาตรี - 11.ฟอร์มปัญหาพิเศษ สาขาพืชไร่.doc 2023-05-30
WORD
141 ปริญญาตรี - 10.แบบฟอร์มรับรองความถูกต้อง ปัญหาพิเศษ 2023-05-30
PDF
142 ปริญญาตรี - 9.แบบฟอร์มปัญหาพิเศษ สาขาพืชสวน 2023-05-30
ZIP
143 ปริญญาตรี - 8.รูปแบบการเขียนรายงานการฝึกงาน 2023-05-30
PDF
144 ปริญญาตรี - 7.ใบสมัครสหกิจศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ 2023-05-30
WORD
145 ปริญญาตรี - 6.ใบสมัครฝึกงาน 2023-05-30
WORD
146 ปริญญาตรี - 5.การจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ สาขาพืชสวน 2023-05-30
WORD
147 ปริญญาตรี - 4.ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาพืชสวน 2023-05-30
PDF
148 ปริญญาตรี - 3.แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ สาขาพืชสวน 2023-05-30
PDF
149 ปริญญาตรี - 2.คำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา 2023-05-30
WORD
150 ปริญญาตรี - 1.คำขอทั่วไป 2023-05-30
WORD
151 โครงสร้างองค์กร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2023-05-26
PHOTO
152 เอกสารใบเสร็จ 2023-05-22
PHOTO
153 14 2023-05-22
PDF
154 มคอ. 3 2023-05-18
PDF
155 1 2023-04-29
PDF
156 โครงการอบรม ITA 2023-04-29
PDF
157 รายชื่อผู้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2023-04-29
PDF
158 แผนอัตรากำลังคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PDF
159 ประกาศ กพอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 2023-04-27
PDF
160 กีฬาบุคลากร 2023-04-27
PHOTO
161 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ครุฑทองคำ 2023-04-27
PDF
162 โครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2023-04-27
PDF
163 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับบุคลากรใหม่ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) 2023-04-27
PDF
164 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 2023-04-27
PDF
165 อัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ำของข้าราชการ 2023-04-27
PDF
166 ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2023-04-27
PDF
167 กิจกรรมพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PHOTO
168 บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 2023-04-27
PHOTO
169 การเรียนรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานใหม่) 2023-04-26
PDF
170 รายงานประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-19
PDF
171 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 2023-04-18
PDF
172 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-17
PDF
173 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-17
PDF
174 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  2023-04-17
PDF
175 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-12
PDF
176 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-12
PDF
177 พิจารณาหลักสูตรอบรมระยะสั้น 2022-06-01
PDF
178 คณะกรรมการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-04-03
PDF
179 มคอ 2023-03-02
PHOTO
180 QA66 2023-03-22
PHOTO
181 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 2023-03-14
PDF
182 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวน กุมภาพันธ์ 2566) 2023-03-01
PDF
183 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง) 2023-03-01
WORD
184 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจดำเนินโครงการ 2023-02-10
WORD
185 AET 421 2023-02-07
PDF
186 ฝึกงาน 2023-02-07
PHOTO
187 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 2023-02-07
PDF
188 เปิด ปรับปรุง กระบวนวิชา 2-66 2023-02-06
PHOTO
189 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 2023-02-01
PHOTO
190 มคอ.2 ปร.ด. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
191 มคอ.2 วท.ม. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
192 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-16
PDF
193 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2561 (ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนและช่วยปฏิบัติงานวิจัย) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 2023-01-09
PDF
194 2 2022-11-01
PDF
195 1 2022-11-01
PDF
196 tqf 2022-12-01
PHOTO
197 คุณกมล ทิพโชต - แบบฟอร์มใบสมัครผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช้างทองคำ 65 2022-10-28
PDF
198 4.2-4 2022-10-18
PDF
199 3.1-3 2022-10-18
PDF
200 1.6.1-1 2022-10-18
PDF
201 1.5.2-1 2022-10-18
PDF
202 1.4.2-1 2022-10-18
PDF
203 1.3.2-1 2022-10-18
PDF
204 แบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
205 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
206 ตัวอย่างการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
PDF
207 ตัวอย่างการขออนุมัติโอนงบประมาณ 2022-10-12
PDF
208 แบบฟอร์มการโอนงบประมาณ 2022-10-12
WORD
209 รายละเอียดแบบฟอร์มคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการ 2022-10-11
PDF
210 แบบจัดทำคำของบประมาณหมวดงบอุดหนุนพร้อมแผนปฏิบัติการ 2567 2022-10-10
211 +แบบฟอร์มใบนำส่งหลักฐานค่าใช้จ่าย (ส่วนกลาง) 2022-09-21
PDF
212 +แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการส่วนกลางคณะ 2022-09-21
PDF
213 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ กรณีจัดซื้อด้วยเงินบริจาค 2022-09-16
WORD
214 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ในกรณีใช้เงินบริจาค 2022-09-16
WORD
215 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ในกรณีใช้เงินบริจาค 2022-09-16
WORD
216 ฟอร์มการดำเนินงานโครงการInnovation Alley 2022-09-16
EXCEL
217 ใบตรวจรับครุภัณฑ์โครงการวิจัย 2022-09-13
WORD
218 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อโครงการวิจัย 2022-09-13
WORD
219 แบบฟอร์มรับรองคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(spec) 2022-09-13
WORD
220 ใบสั่งซื้อ (วัสดุ/ครุภัณฑ์) โครงการวิจัย (หลายรายการ) 2022-09-13
WORD
221 1-66 2022-09-02
PHOTO
222 แบบสอบถามนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565(TCAS รอบ 1) 2022-08-08
PDF
223 แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-08-01
PDF
224 กก 2022-07-18
PHOTO
225 ทุน 2022-07-18
226 คุมสอบ 2022-07-18
PDF
227 รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 2022-07-11
PDF
228 อบ 2022-07-08
PHOTO
229 เอกสารแนบ2กิจกรรมแผนการดำเนินงาน 2022-06-28
EXCEL
230 เอกสารแนบ1 เพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงานinnovationalley 2022-06-28
EXCEL
231 มคอ 2. เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 2022-06-21
PDF
232 แนะนำระบบสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 2022-06-16
PDF
233 แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 65 2022-06-16
PDF
234 แนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
235 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2022-06-16
PDF
236 แนะนำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และการเรียนสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
237 หลักสูตรปรับปรุง วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2565 2022-06-16
PDF
238 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
239 หลักสูตรปรับปรุง ป.โท สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
240 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-06-17
241 การพิจารณาให้ชั่วโมงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-10
PDF
242 ใหม่ 2022-05-31
PHOTO
243 4.2 2022-06-09
PDF
244 4.1 2022-06-08
PDF
245 MeetingReport 1-65 2022-06-08
PDF
246 1.4.3 2022-06-08
PDF
247 1.2.1 2022-06-08
PDF
248 arrow 2021-11-17
PHOTO
249 3 2022-06-01
PHOTO
250 2 2022-06-02
PHOTO
251 QA 2022-05-31
PHOTO
252 ประเมิน 2022-06-02
PHOTO
253 ปฏิทิน65 2022-06-01
PHOTO
254 pre 65 2022-06-01
PHOTO
255 ปฐมนิเทศ 65 2022-06-01
PHOTO
256 ผปค 65 2022-06-01
PHOTO
257 QA2565 2022-06-01
PHOTO
258 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
259 ประเมิน 2022-06-01
PHOTO
260 รายชื่อ 2022-06-01
PHOTO
261 ผุ้แทนสาขาวิชา 2022-02-02
PHOTO
262 กรรมการ ป.ตรี 2022-06-01
PHOTO
263 รายงานติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2565 2022-06-01
PDF
264 QA-65 2022-06-01
PHOTO
265 ติดตาม มคอ. 2022-06-01
PHOTO
266 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
267 QA 65 2022-05-18
PHOTO
268 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 485/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 406/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-05-18
PDF
269 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 2022-05-12
PDF
270 การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา AET 2022-05-09
PDF
271 กก 2022-04-29
PHOTO
272 ผู้แทนโรคพืช 2022-04-28
273 QA65 2022-04-19
PHOTO
274 รายชื่อ 2022-04-19
PHOTO
275 ระบบ 2022-04-19
PHOTO
276 มคอ 2022-04-19
PHOTO
277 ทวนสอบ 2022-04-18
PHOTO
278 ฝึกงาน 2022-04-12
PHOTO
279 รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 55 ท่าน 2022-03-10
PDF
280 แผน 13 2022-03-10
PDF
281 โครงการ Plant Factory 2022-03-10
PDF
282 ความก้าวหน้ามูลนิธิเกษตรแก้ว 2022-03-10
PDF
283 รายงานการประชุมอำนวยการ 4/2564 2022-03-10
PDF
284 แผนความเสี่ยงปี64 2022-03-04
EXCEL
285 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2022-03-01
PDF
286 ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-02-24
287 ระดับปริญญาตรี 2022-02-24
288 รายงานประจำปี 2564 งานยุทธศาสตร์และแผน 2022-02-23
PDF
289 แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 2022-02-22
EXCEL
290 Template มคอ.3 2022-02-22
WORD
291 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ 2565 2022-02-22
PDF
292 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในรูปแบบ PowerPoint 2022-02-21
Power Point
293 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับปรับปรุง2564ลว27ธค64 2022-02-10
PDF
294 ลดค่าธรรมเนียม2/2564-2 2022-02-10
PDF
295 ลดค่าธรรมเนียม2/64 2022-02-10
PDF
296 ประกาศมชลดค่ษะรรมเนียมการศึกษา1/64 2022-02-10
PDF
297 ระเบียบค่าธรรมเนียมป.ตรี-13ธค64 2022-02-10
PDF
298 แนวทางการบริหารการเงิน1-64-23กย64 2022-02-10
PDF
299 ระเบียบมชค่าธรรมเนียมป.ตรี4-64 2022-02-10
PDF
300 ระเบียบค่ษธรรมเนียมป.ตรฉบับที่3-63 2022-02-10
PDF
301 pic3 2022-02-02
PHOTO
302 pic3 2022-02-02
PHOTO
303 2564 2022-02-04
PDF
304 O43 Report 2022-02-04
PDF
305 O42 ITA 2022-02-04
PDF
306 O43 2022-02-04
PDF
307 EIT 2022-02-03
PDF
308 IIT 2022-02-03
PDF
309 วาระประชุม 2022-02-03
PDF
310 คู่มือ ITA 2022-02-03
PDF
311 จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-03
PDF
312 O43.7 2022-02-03
PDF
313 O43.6 2022-02-03
PDF
314 O43.5 2022-02-03
PDF
315 O43.4 2022-02-03
PDF
316 O43.3 2022-02-03
PDF
317 O43.2 2022-02-03
PDF
318 O43.1 2022-02-03
PDF
319 ANS 2022-02-02
PDF
320 pic2 2022-02-02
PHOTO
321 pic 2022-02-02
PHOTO
322 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 2022-02-01
PDF
323 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 2022-02-01
PDF
324 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ฺ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) 2022-02-01
PDF
325 เกณฑ์edpex63-66 2022-01-26
PDF
326 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-20
PDF
327 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2022-01-20
PDF
328 รายงานสรุปอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2574 2022-01-20
PDF
329 โครงการ-กิจกรรม-2565-1 2022-01-20
PDF
330 OKRs-2565-1 2022-01-20
PDF
331 Action Plan-2565-1 2022-01-20
PDF
332 PA-2565-1 2022-01-20
PDF
333 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-20
EXCEL
334 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
335 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 479/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
336 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัยจากภาควิชา/ศูนย์วิจัย 2022-01-14
WORD
337 ฝึกงาน 2022-07-08
PHOTO
338 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-04
PDF
339 470 2021-12-27
PDF
340 469 2021-12-27
PDF
341 หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด 5-10-64 2021-12-15
PDF
342 1.4.2 2021-12-13
PDF
343 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2021-11-26
PDF
344 366702 2021-11-17
PDF
345 365221 2021-11-17
PDF
346 359202 2021-11-17
PDF
347 357110 2021-11-17
PDF
348 352422 2021-11-17
PDF
349 352323 2021-11-17
PDF
350 352103 2021-11-17
PDF
351 351200 2021-11-17
PDF
352 356203 2021-11-17
PDF
353 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 2021-11-17
WORD
354 เพิ่มเติม 2021-11-08
PDF
355 คลินิกหลักสูตร 2 2021-11-04
PDF
356 ANS 2021-11-04
PDF
357 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ 2021-10-27
WORD
358 คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองและคำขอทั่วไป (มช.19) 2021-10-21
PDF
359 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-10-15
PDF
360 3 2021-10-03
PDF
361 ว392 2021-10-03
PDF
362 คณะดำเนินงานโครงการหลวง 2021-09-16
PDF
363 2-2.1 รายงานการประชุมอำนวยการ 2-2564 2021-09-16
PDF
364 1-1.5.2 กำหนดการฝึกงานนักศึกษา ประจำปี 2564 2021-09-16
PDF
365 1-1.5.1 สรุปผลการประเมิน QA 63 2021-09-16
PDF
366 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2564 2021-09-16
PDF
367 รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564 2021-09-16
PDF
368 รายงานการเงินเดือนเมษายน 2564 2021-09-16
PDF
369 1 2021-09-09
PDF
370 1.1.1 2021-09-08
PDF
371 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-07
PDF
372 process 2021-09-03
PHOTO
373 เอกสารแนบ 2021-09-01
PDF
374 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-08-31
EXCEL
375 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
376 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
377 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2564 2021-08-26
PDF
378 ระบบที่ 25 - ระบบการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 2023-11-28
PHOTO
379 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557 2021-08-23
PDF
380 ระบบที่ 17 - ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2023-11-28
PHOTO
381 ระบบที่ 18 - ระบบการจัดการความรู้และการปฏิบัติที่ดี 2023-11-28
PHOTO
382 ระบบที่ 19 - ระบบการจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง 2023-11-28
PHOTO
383 ระบบที่ 32 - ระบบการจัดการนวัตกรรม 2023-11-28
PHOTO
384 วางแผนกลยุทธ์ 2021-08-13
PDF
385 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
386 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานยุทธศาสตร์และแผน 2021-08-13
PDF
387 ระบบที่ 14 - ระบบการเทียบเคียงผลการดำเนินการ 2023-11-28
PHOTO
388 รายงานประชุมจัดทำระบบติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานสอน 2021-08-13
PDF
389 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 2021-08-10
PHOTO
390 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 2021-08-07
PHOTO
391 รายละเอียดข้อมูล CMU-RL 2021-08-05
PDF
392 กำหนดการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-31
PDF
393 1.6.1 2021-07-14
PDF
394 1.5.5 2021-07-12
PDF
395 1.5.3 2021-07-12
PDF
396 1.3.2 2021-07-09
PDF
397 1.3.1 2021-07-09
PDF
398 ใบยืมพัสดุและครุภัณฑ์ 2021-07-07
WORD
399 รายงานประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2563 2021-06-29
PDF
400 แบบฟอร์มติดตามไตรมาส3/2564 2021-06-21
EXCEL
401 หอพัก 2 2021-06-09
402 หอพัก 1 2021-06-09
403 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขออัตรากำลัง2565-2568 กองแผนงานวันที่ 5พฤษภาคม 2564 2021-05-05
PDF
404 แบบฟอร์มคำขอรับบริการวิเคราะห์ 2021-04-29
PDF
405 อัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และค่าบริการเครื่องมือ และ/หรือค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 2021-04-29
PDF
406 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2565 2021-04-23
WORD
407 รายงานความเสี่ยง1/2564 2021-04-09
PDF
408 ระบบที่ 31 - ระบบการเตรียมความพร้อมรับภับพิบัติ 2023-11-28
PHOTO
409 ระบบที่ 23 - ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2023-11-28
PHOTO
410 ระบบที่ 24 - ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 2023-11-28
PHOTO
411 ระบบที่ 22 - ระบบการสร้างความผูกพันองค์กร 2023-11-28
PHOTO
412 ระบบการนำและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร 2021-04-09
PDF
413 ระบบวางแผนกลยุทธ์ 2021-04-09
PDF
414 ระบบที่ 26 - ระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน 2023-11-28
PHOTO
415 ระบบที่ 12 - ระบบการให้บริการและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 2023-11-28
PHOTO
416 ระบบที่ 30 - ระบบการจัดการเครือข่ายอุปทาน 2023-11-28
PHOTO
417 ระบบที่ 29 - ระบบจัดการต้นทุนของกระบวนการทำงาน 2023-11-28
PHOTO
418 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-04-09
PDF
419 ระบบที่ 27 - ระบบการทำงานด้านการสนับสนุนวิชาการ 2023-11-28
PHOTO
420 ระบบสื่อสารและสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2021-04-09
PDF
421 รายงานหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2021-04-09
PDF
422 รายงานประชุมหน่วยงานเดือนมกราคม2564 2021-04-09
PDF
423 รายงานหน่วยงานเดือนมีนาคม2564 2021-04-09
PDF
424 แบบฟอร์มความเสี่ยงไตรมาสที่2/2564 2021-03-10
EXCEL
425 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการแเละเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2564 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Scineces (ค่าตอบแทน)) 2021-03-30
PDF
426 PLOs 2021-03-09
PDF
427 PLOs 2021-03-09
PDF
428 แผนการศึกษา 2021-03-01
EXCEL
429 เอกสาร 4.1 รายละเอียดการปรับงบประมาณ2564(งบกลางปี)-คณะ 2021-02-18
PDF
430 เอกสาร 2 รายงานการประชุมอำนวยการ 1-2563 2021-02-18
PDF
431 (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 2021-02-17
432 เอกสาร 1.5.3 ผลการประเมินนักศึกษาเก่า 63 2021-02-18
PDF
433 เอกสาร 1.2.1 ผลการบริหารงานของคณบดี-อาจารย์ณัฐา 2021-02-18
PDF
434 ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-01-22
PDF
435 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-01-22
PDF
436 ระบบนำและสร้างความยั่งยืน 2021-01-22
PDF
437 รายงานประเมินผลงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
438 ขั้นตอนก่ารเข้าระบบประชุมงานเกษตรภาคเหนือ 2021-01-21
PDF
439 รายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
440 แบบฟอร์มกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ 2565 2021-01-14
EXCEL
441 เอกสารประกอบการบรรยายEdPEx 4มกราคม 2564 2021-01-12
PDF
442 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2563 2021-01-12
PDF
443 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2021-01-12
PDF
444 รายงานประชุมงานแผนครั้งที่5-2563 2021-01-12
PDF
445 ปฏิทินแผน 2020-12-24
PDF
446 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 CMU 2020-12-17
PDF
447 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 Agri 2020-12-17
PDF
448 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศพ.ศ.2564-2570 2020-12-14
PDF
449 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
450 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
451 แบบฟอร์มรายงานผลความเสี่ยงรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ2564 2020-12-09
EXCEL
452 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-02
EXCEL
453 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2569 2020-11-26
EXCEL
454 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับพิเศษ (Special Issue of CMU Journal) 2020-11-25
PDF
455 แผนความเสี่ยงประจำปี2564 2020-11-25
EXCEL
456 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4 และแผนความเสี่ยงประจำ2564 2020-11-25
PDF
457 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2568 2020-11-25
EXCEL
458 แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
EXCEL
459 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ ป.ตรี 1/2564 2021-02-16
PDF
460 รายงานการประชุม กก.ปรับปรุงฯ 2021-02-04
PDF
461 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 2020-11-04
PDF
462 ppt ประกอบการบรรยายการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ 28Oct20 2020-10-29
PDF
463 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติฯ" วันที่ 28 ตุลาคม 2563 2020-10-29
PDF
464 แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา ผลการเรียนรู้ (จุดดำ) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 2020-10-20
WORD
465 412-คณะกรรมการความเสี่ยง 2020-10-09
PDF
466 411-คณะจัดทำรายงานEdPEx200 2020-10-09
PDF
467 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2020-10-08
PDF
468 ขอจ้างเขียนแบบ 2020-09-30
PDF
469 ตัวชี้วัดคำรับรองฉบับลงนาม2563-2565 2020-09-30
PDF
470 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับวารสารเกษตร 2020-09-28
PDF
471 รายงานประชุมงานแผนเดือนสิงหาคม2563 2020-09-28
PDF
472 รายงานการประชุมงานแผนเดือนกันยายน 2563 2020-09-28
PDF
473 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่3 2020-09-18
PDF
474 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ12 (2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี2563 2020-08-11
PDF
475 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2020-08-05
PDF
476 รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-06-04
PDF
477 Program ที่ 7 PMU 2021-05-07
PHOTO
478 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2020-07-22
PDF
479 กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-16
PDF
480 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 2020-05-08
PDF
481 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร 2020-05-08
PDF
482 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 2020-05-08
PDF
483 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2563 2020-07-08
PDF
484 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2020-07-02
PDF
485 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2563 2020-07-02
PDF
486 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (PLO) 2020-07-02
PHOTO
487 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 2020-06-19
PDF
488 กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (รหัส 63081..) 2020-06-15
PHOTO
489 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 2020-06-16
PDF
490 ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายPA-ActionPlan-7 2020-06-15
PDF
491 swot63 2020-06-15
PDF
492 ตารางปฏิทินทุนวิจัย 2020-06-12
PDF
493 แบบฟอร์มเสนอรายละเอียดโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 2020-06-11
EXCEL
494 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย สำหรับใช้ระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
495 ชื้แจ้งขั้นตอนระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
496 แบบฟอร์มสำรวจเครื่องสำรองไฟ 2020-05-14
EXCEL
497 แผนงบลงทุน10ปีครุภัณฑ์ 2020-04-24
PDF
498 แผนงบลงทุน10ปี 2564-2574-สิ่งก่อสร้าง 2020-04-24
PDF
499 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 2020-04-24
PDF
500 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก 2020-10-08
PDF
501 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-04-20
WORD
502 ความเสี่ยง63 2020-04-29
PDF
503 แผนบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
504 คู่มือการบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
505 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงหลังสัมมนาผู้บริหาร 2020-03-20
EXCEL
506 รวมswot-tows 2020-03-16
EXCEL
507 swot-tows 2020-03-16
PDF
508 v.2 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 2020-03-16
PDF
509 ความเชี่ยวชายของคณาจารย์แต่ละสาขา 2020-03-16
PDF
510 รายงานหน่วยงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
511 รายงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
512 เอกสารประกองการสัมมนาผู้บริหารปี2563-2 2020-03-13
PDF
513 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี2562-2 2020-03-11
PDF
514 คู่มือการขออนุมัติแบบรูปรายการมช 2020-03-02
PDF
515 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดินของมช 2020-03-02
PDF
516 แบบฟอร์มปร4-6 2020-03-02
EXCEL
517 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2020-02-17
PDF
518 เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปี2563 2020-02-17
PDF
519 เล่มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2563 2020-02-17
PDF
520 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
521 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
522 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2019-11-13
PDF
523 คู่มือการใช้ระบบe-action plan 63 2019-10-25
PDF
524 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1/2562 2019-10-24
PDF
525 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่3/2562 2019-10-24
PDF
526 คู่มือการใช้งานระบบ CHE-QA Online System สำหรับหลักสูตรที่เลือกประเมินโดยระบบ CMU-QA Currilum (ระบบใหม่) 2019-10-18
PDF
527 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-09-30
WORD
528 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
529 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
530 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
531 Agri EdPEx-2561-มช 2019-09-02
PDF
532 ผังการจัดบูธนิทรรศการ งาน CMU Open House 2019-08-23
PDF
533 กำหนดการกิจกรรม CMU Open House 2019-08-23
PDF
534 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-01
PDF
535 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF
536 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-15
WORD
537 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
538 คู่มือขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563 2019-07-04
PDF
539 คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย 2019-07-04
PDF
540 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
541 ใบอนุญาตใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2019-06-21
WORD
542 ฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้รถ 2019-06-21
WORD
543 ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง 2019-06-21
WORD
544 คู่มือบริการอนามัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-06-20
PDF
545 การจัดห้องพัก - โมเมนต์ วิลลา 2019-05-24
PDF
546 การจัดรถ 2019-05-24
PDF
547 การจัดห้องพัก - โรงแรมอัมพวารี 2019-05-24
PDF
548 การจัดห้องพัก - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท 2019-05-24
PDF
549 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
550 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 2019-05-24
PDF
551 กำหนดการศึกษาดูงาน 4-8 มิ.ย.62 2019-05-24
PDF
552 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
553 เอกสารแจ้งการเดินทาง 2019-05-23
PDF
554 การจัดห้องพัก 2019-05-23
PDF
555 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะฯ 2019-05-23
PDF
556 กำหนดการสัมมนาผู้บริหาร 2019-05-23
PDF
557 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
558 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
559 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
560 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
561 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
562 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
563 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
564 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
565 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-02
WORD
566 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
567 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
568 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
569 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
570 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
571 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
572 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
573 ระบบที่ 11 - ระบบการสร้างความผูกพันของลูกค้า 2023-11-24
PHOTO
574 ระบบที่ 6 - ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน 2023-11-24
PHOTO
575 ระบบที่ 10 - ระบบการวางแผนการตลาด 2023-11-24
PHOTO
576 ระบบที่ 9 - ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2023-11-24
PHOTO
577 ระบบที่ 8 - ระบบนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2023-11-24
PHOTO
578 ระบบที่ 7 - ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2023-11-24
PHOTO
579 ระบบที่ 5 - ระบบการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 2023-11-24
PHOTO
580 ระบบที่ 4 - ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 2023-11-24
PHOTO
581 ระบบที่ 3 - ระบบการกำกับดูแลองค์กร 2023-11-24
PHOTO
582 ระบบที่ 2 - ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-24
PHOTO
583 ระบบที่ 1 - ระบบการนำและสร้างความยั่งยืน 2023-11-24
PHOTO
584 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
585 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2018-12-19
PDF
586 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
587 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
588 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
589 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
590 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
591 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
592 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
593 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
594 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
595 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
596 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
597 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
598 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
599 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
600 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
601 คู่มือการสร้าง Google Form 2018-12-13
PDF
602 คู่มือการใช้งานบริการ Google Drive (CMU) 2018-12-13
PDF
603 คู่มือการใช้งานบริการ OneDrive (CMU) 2018-12-13
PDF
604 คู่มือการสร้าง QR CODE 2018-12-13
PDF
605 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-05-21
PDF
606 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2018-12-12
PDF
607 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-50 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2018-12-12
PDF
608 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
609 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
610 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-08-31
PDF
611 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
612 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
613 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
614 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
615 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
616 หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
617 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
618 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
619 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชากีฏวิทยา 2561 2018-08-16
PDF
620 ประชาสัมพันธ์ทุนอุหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2018-08-06
621 ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-08-10
WORD
622 ระเบียบการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2018-08-02
PDF
623 ขั้นตอนการลา-พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างส่วนงาน 2018-08-02
PDF
624 ขั้นตอนการลา-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2018-08-02
PDF
625 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 2018-08-02
PDF
626 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555 2018-08-02
PDF
627 แผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ฝ่ายเลขานุการ 2018-08-01
PDF
628 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
629 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
630 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
631 หลักสูตร ป.เอก สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
632 หลักสูตร ป.เอก ปฐพี 2018-07-03
PDF
633 หลักสูตร ป.โท ปฐพี 2018-07-03
PDF
634 หลักสูตร ป.เอก กีฏวิทยา 2018-07-03
PDF
635 หลักสูตร ป.โท ธุรกิจเกษตร 2018-07-03
PDF
636 หลักสูตร ป.โท เศรษฐศาสตร์เกษตร 2018-07-03
PDF
637 หลักสูตร ป.โท สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
638 หลักสูตร ป.เอก ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
639 หลักสูตร ป.โท ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
640 หลักสูตร ป.เอก พืชสวน 2018-07-03
PDF
641 หลักสูตร ป.โท พืชสวน 2018-07-03
PDF
642 หลักสูตร ป.เอก พืชไร่ 2018-07-03
PDF
643 หลักสูตร ป.โท พืชไร่ 2018-07-03
PDF
644 สรุปโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่16 2018-07-03
PDF
645 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
646 แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document) 2018-06-26
PDF
647 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2018-06-26
PDF
648 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2018-06-26
PDF
649 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
650 แผนการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
651 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
652 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 2018-06-25
PDF
653 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 2018-06-25
PDF
654 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 2018-06-25
PDF
655 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2018-06-25
PDF
656 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น (หัวหน้างาน) 2018-06-25
PDF
657 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวิชาการ 2018-06-25
PDF
658 คู่มือการสืบค้นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2018-06-01
PDF
659 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
660 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
661 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 2018-06-19
WORD
662 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
663 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-19
WORD
664 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
665 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
666 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 2018-06-12
PDF
667 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
668 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
669 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
670 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
671 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
672 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
673 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
674 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
675 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
676 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
677 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
678 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
679 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
680 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
681 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา 2018-04-03
PDF
682 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2018-04-02
PDF
683 กำหนดระยะเวลาในเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 2018-03-28
PDF
684 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
685 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
686 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
687 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
688 ขั้นตอนการจัดทำตารางห้องเรียน 2018-03-21
PDF
689 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
690 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 2018-03-21
PDF
691 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
692 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
693 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
694 งานสารบรรณ ฝึกงาน 2018-07-12
PDF
695 งานทะเบียน ป.ตรี 2018-07-12
PDF
696 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 2018-07-10
PDF
697 การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2018-03-20
PDF
698 แบบฟอร์มร่าง TOR งานจ้างเหมา_ซ่อม_เช่า 2019-02-22
WORD
699 แบบฟอร์มร่าง TOR จัดซื้อวัสดุ 2019-02-22
WORD
700 อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้บ่อย 2018-03-15
PDF
701 ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2018-03-12
PDF
702 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
703 หลักสูตร ป.ตรี 2553 2018-03-08
PDF
704 หลักสูตร ป.ตรี 2556 2018-03-08
PDF
705 ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ 2018-03-08
WORD
706 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 2018-03-08
PDF
707 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF) 2018-09-06
PDF
708 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 2018-11-23
WORD
709 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (word) 2018-09-06
WORD
710 หลักสูตร ป.เอก โรคพืช 2018-07-04
PDF
711 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
712 แบบฟอร์มคำนวณภาษีรายการวัสดุ 2018-03-05
EXCEL
713 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินใหม่คณะ 2018-02-28
WORD
714 แบบฟอร์มใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย 2018-02-28
WORD
715 แบบฟอร์มตารางแนบการขอนุมัติเบิกเงินค่าล่วงเวลา 2018-02-28
EXCEL
716 แบบฟอร์มขอนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2021-06-25
WORD
717 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 2018-02-28
PDF
718 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม-สัมมนา 2018-02-28
PDF
719 ขั้นตอนการดำเนินการยืม - คืนเงินทดรองจ่าย 2018-02-27
PDF
720 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน (แบบ รร.) 2018-02-22
WORD
721 ใบสำคัญรับเงิน 2018-02-22
PDF
722 Power point อบรมการใช้ MS Office 2018-02-21
ZIP
723 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์บริหารงานวิจัย 2019-01-21
PDF
724 ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน (ฟลีทการ์ด) 2018-02-21
PDF
725 สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
726 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
727 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 2560 2018-02-15
PDF
728 หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการ 2018-02-14
PDF
729 Buddy for Thailand Short Course Program 2019 2019-01-18
PDF
730 การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) 2018-02-14
PDF
731 แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน 2018-01-17
WORD
732 ขั้นตอนการขอรับการประเมินจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IBC) 2018-01-12
733 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน 2018-01-12
PDF
734 แบบประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-27
WORD
735 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
736 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (แบบฟอร์มใบปะหน้าฯ) 2019-02-27
WORD
737 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่าง (MTA) 2019-02-27
WORD
738 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
739 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน (Form CMU-IBC 03) 2019-02-27
WORD
740 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับภาคสนาม (Form CMU-IBC 02) 2019-02-27
WORD
741 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ (Form CMU-IBC 01) 2019-02-27
WORD
742 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2561 (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร และอัตราจำหน่ายวารสารเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์) 2018-01-11
PDF
743 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัย และรายงานวิจัย 2021-01-06
WORD
744 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโครงการวิจัย (ใหม่) 2017-12-20
WORD
745 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office 365 2017-11-29
Power Point
746 แบบแจ้งความประสงค์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (วิจัย) 2017-11-15
WORD
747 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2/61 2019-01-16
WORD
748 แบบฟอร์มภาระงานที่คาดว่าจะมอบหมายตำแหน่งEP 2021-05-06
EXCEL
749 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 5) 2017-11-15
WORD
750 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ขั้นตอนที่ 4) 2017-11-15
WORD
751 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ขั้นตอนที่ 3) 2017-11-15
WORD
752 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานขอซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 2) 2017-11-15
WORD
753 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการซื้อจ้างปี61 2017-11-15
EXCEL
754 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61 2017-11-15
EXCEL
755 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ายเงิน 2017-11-15
WORD
756

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_รายงานผลการซื้อจ้างปี61

2017-11-15
EXCEL
757

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61

2017-11-15
EXCEL
758

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_บันทึกข้อความรายงานผล

2017-11-15
WORD
759

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

2017-11-15
WORD
760

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
761

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
762

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561ไม่ถึง 1แสน

2017-11-15
WORD
763

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561เกิน1แสน

2017-11-15
WORD
764

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 งบแผ่นดินกรณีขออมัติซื้อจ้างกรณีเร่งด่วน

2017-11-14
WORD
765

แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561(ส่วนกลาง)

2017-11-14
WORD
766

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
767

ขั้นตอนที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

1970-01-01
WORD
768

ขั้นตอนที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
769

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

1970-01-01
WORD
770

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

1970-01-01
WORD
771

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จ้าง (จำเป็นเร่งด่วนโดยที่ไม่ได้คาดหมาย) ว119

1970-01-01
WORD
772 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 2017-10-05
PDF
773 กฏกระทรวง ออกตามความใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 2017-10-05
PDF
774 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2017-10-05
PDF
775 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 60) 2017-09-05
PDF
776 ดาวน์โหลด! แผนผังนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร (งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8) 2017-09-04
PDF
777 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อยื่นขอการสนับสนุนทุนตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ทุนงบประมาณแผ่นดิน) 2017-08-31
WORD
778 แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 2017-08-31
PDF
779 ประกวดไม้ดอก 2017-08-24
PDF
780 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ (Coffee Lanna Startup) 29 ส.ค. 2560 2017-08-24
PDF
781 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
782 กำหนดการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
783 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โรงเก็บกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
784 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร 2017-08-08
PDF
785 ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ''อบรมหลักสูตร ''การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP'' (7-11 ส.ค.60)'' 2017-07-26
PDF
786 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงาน ทำวิจัย และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 2017-07-13
PDF
787 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-30
PDF
788 แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-29
WORD
789 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2017-10-05
PDF
790 แผนผังฝ่ายนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (บูธต้นไม้) 2017-06-20
PDF
791 ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (Lanna Coffee Logo) 2017-06-20
WORD
792 กำหนดการ! อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ''อาหาร TMR โคนมยุคใหม่'' และ ''การประกอบสูตรอาหารข้นและTMR: ด้วยโปรแกรม KCF 2011'' 2017-06-19
PDF
793 กำหนดการ หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB) รุ่นที่ 2 16-18 มิถุนายน และ 24-25 มิถุนายน 2560 2017-06-09
PDF
794 รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 2 (16-18 และ 24-25 มิถุนายน 2560) 2017-06-09
PDF
795 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทักษะอาชีพ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ'' 2017-06-05
PDF
796 กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
797 ประกาศรายชื่อโครงการทักษะอาชีพ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์และการประยุกต์ใช้กับระบบออร์แกนิกส์'' (21-23 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
798 กำหนดการฝึกอบรมไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
799 Application Form : Re-Inventing Japan Project 2017-06-02
WORD
800 แผนพังการจองบูธงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (อัพเดทสถานะการจอง 6 มิ.ย.60) 2017-06-06
PDF
801 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ National Ilan University สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) 2017-06-01
WORD
802 กำหนดการ หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2017-05-11
PDF
803 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2017-05-11
PDF
804 ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Page Charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-05-03
WORD
805 ใบสำคัญรับเงินการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-05-03
WORD
806 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิ.ย.60) 2017-05-03
WORD
807 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิ.ย. 60) 2017-05-03
WORD
808 แบบตอบรับ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2017-04-24
PDF
809 กำหนดการหลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2017-04-24
PDF
810 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มช. 2017-03-29
PDF
811 แบบฟอร์มสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 1970-01-01
WORD
812 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณเะเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข) 2017-02-28
PDF
813 กำหนดการโครงการอบรมฯ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60) 2017-02-15
PDF
814 แบบฟอร์มโครงการบูรณาการจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 2017-02-14
ZIP
815 รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 2017-01-11
PHOTO
816 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (แบบตอบรับ) 2016-12-13
PDF
817 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (กำหนดการ) 2016-12-13
PDF
818 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2016-11-29
PDF
819 ทะเบียนเลขรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสืออกของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2016-08-25
PDF
820 ประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารงานของคณะใน 4 ปีข้างหน้า 2016-08-10
PDF
821 แบบสมัครเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 2016-08-10
PDF
822 กำหนดการในการดำเนินการสรรหาคณบดี 2016-08-10
PDF
823 ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี 2016-08-10
PDF
824 การรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ และดำเนินโครงการวิจัย 2016-08-08
PDF
825 แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2016-08-08
WORD
826 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2016-11-29
WORD
827 แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2016-07-21
WORD
828 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559) 2016-07-13
PDF
829 ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559) 2016-07-12
PDF
830 ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 กรกฎาคม 2559) 2016-06-21
PDF
831 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-06-13
WORD
832 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
833 แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
834 ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-03
EXCEL
835 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
836 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
837 รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร 2016-05-26
PDF
838 ใบสมัครขอเช่าสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2016-05-03
PDF
839 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology) 2016-05-02
PDF
840 รายละเอียดการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 2016-05-02
PDF
841 นำเสนองานธุรกิจพืชสวน 2016-04-28
PDF
842 แบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม...การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ) 2016-04-26
WORD
843 สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016-04-08
PDF
844 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลัง ปี 2560 - 2564 2016-04-04
WORD
845 กติกา / ใบสมัคร การประกวดส้มตำลีลา กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (1 เมษายน 2559) 2016-03-16
PDF
846 กติกา / ใบสมัคร การประกวดลาบพื้นเมือง กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (30 มีนาคม 2559) 2016-03-16
PDF
847 ประวัติและผลงาน ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2016-03-11
PDF
848 ประวัติ ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2016-03-11
PDF
849 แบบฟอร์มการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016) 2016-02-23
PHOTO
850 กำหนดการเสวนาวิชาการด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน (27 ก.พ. 59) 2016-02-15
PDF
851 กำหนดการประชุม 'โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์' 2016-01-15
WORD
852 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค 2016-01-15
WORD
853 ใบสมัครและกติกาประกวดร้องเพลง 'ลูกทุ่งเกษตรเสียงทอง' งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 2015-12-16
WORD
854 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 2015-12-09
PDF
855 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 2015-12-09
PDF
856 ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2015-12-02
PDF
857 แบบประวัติและผลงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2558 2015-12-02
WORD
858 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4-62 และแผนความเสี่ยงปี2563 2019-12-03
PDF
859 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams (CMU) 2019-11-28
PDF
860 คู่มือการขอรับจัดสรรงบเจรจาธุรกิจ เพื่อไปเสนอผลงาน/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 2015-11-03
PDF
861 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย) 2015-11-03
PDF
862 กำหนดการ และ แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการเพาะถังเช่า (รุ่นที่ 1) วันที่ 14 พ.ย. 2558 2015-10-20
PDF
863 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 2 2015-10-13
WORD
864 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 1 2015-10-13
WORD
865 แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
866 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
867 กำหนดกการฝึกอบรม 2015-09-10
PDF
868 หัวจดหมายคณะภาษาอังกฤษ / Letter Head 1970-01-01
WORD
869 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (25-27 ก.ค.59) 2016-06-16
WORD
870 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (21-23 ก.ค.59) 2016-06-16
WORD
871 หัวจดหมายคณะภาษาไทย 2015-09-09
WORD
872 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ 2015-09-02
PDF
873 ประกาศแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการเดินทาง เพื่อเขียนตำราหรือหนังสือ ณ ต่างประเทศ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2015-09-01
PDF
874 ประกาศแนวทางการให้ทุนเพื่อดำเนินงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 2015-09-01
PDF
875 โครงการระดมทุนสมทบ กองทุนสุขุม อัศเวศน์ 2015-08-25
PDF
876 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2558 2015-08-14
WORD
877 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2558 2015-08-14
WORD
878 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ด.) 2015-08-13
WORD
879 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ช.)) 2015-08-13
WORD
880 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 2015-08-04
WORD
881 การกำหนดอัตราจ้างสำหรับคุณวุฒิเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2015-08-04
PDF
882 กำหนดการอบรมการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 2015-07-27
WORD
883 Visit and Investigation Program 2015-07-15
PDF
884 Book of Abstracts 2015-07-14
PDF
885 เรียนเกษตร มช...เรียนอะไร? 2015-07-14
PDF
886 5th Asian Conference Oral presentation program 2015-07-13
PDF
887 5th Asian Conference Program 2015-07-13
PDF
888 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-06
EXCEL
889 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 2015-07-01
PDF
890 The Newton Fund (Research and Innovation for Growth and Prosperity) 2015-06-25
891 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2015-06-25
PDF
892 แบบฟอร์มการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธู์และการประเมินคุณภาพ 2015-04-29
PDF
893 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช 2015-04-07
PDF
894 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย (วันที่ 18 มีนาคม 2558) 2015-03-18
PDF
895 ประกาศรับสมัครผู้เช้าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขต 23 มีนาคม 2558) 2015-03-06
PDF
896 แบบฟอร์มและกำหนดการการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2558 2015-02-23
PDF
897 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2015-02-02
WORD
898 Document : คู่มือการใช้งานระบบ e - Project 2014-11-26
PDF
899 Document : คู่มือการใช้งาน Windows 8.1 เบื้องต้น 2014-11-26
PDF
900 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2014-11-19
EXCEL
901 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาสำหรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 2014-11-18
WORD
902 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
903 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
904 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2015-06-24
WORD
905 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
906 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2014-11-18
PDF
907 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2018-10-26
PDF
908 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่ 2014-11-12
WORD
909 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ....... 2014-11-12
WORD
910 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ) 2014-11-12
WORD
911 ใบสม้ครตำแหน่งหัวหน้างาน 2014-10-30
WORD
912 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (2) 2014-10-02
PHOTO
913 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (1) 2014-10-02
PHOTO
914 แบบประวัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2014-09-10
WORD
915 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ 2014-09-08
PDF
916 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 2020-01-22
EXCEL
917 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. กับประกาศ กพอ. 2014-09-02
PDF
918 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
919 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10) ปรับปรุงใหม่ 2014-09-02
PDF
920 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
921 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
922 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 2014-09-02
PDF
923 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 2014-09-02
PDF
924 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
925 ใบรับรองประกอบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดินประจำปี งบประมาณ 2559 2014-08-20
WORD
926 แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ 2557 2014-05-28
WORD
927 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2014-05-27
EXCEL
928 Poster Template for 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture 2015-06-19
Power Point
929 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ 2015-06-10
PDF
930 ใบสมัครเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 2015-06-04
PDF
931 รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดี 1 ปี 6 เดือน 2014-05-08
PDF
932 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2014-05-02
EXCEL
933 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ วช. 2014-04-24
PDF
934 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2556-2557(สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2014-04-09
WORD
935 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2557 2014-03-21
PDF
936 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2014-03-20
WORD
937 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2014-03-19
WORD
938 ใบสมัครคัดเลือกพนักงาน ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2014-02-27
PDF
939 ใบสมัครโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2014-02-21
WORD
940 Ducument : เอกสารอบรม SPSSv.17 2013-01-26
ZIP
941 แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 2014-01-21
PDF
942 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๖ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ 2014-01-21
PDF
943 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-11-26
PDF
944 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555 2013-11-07
PDF
945 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2013-10-28
EXCEL
946 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2011-05-19
PDF
947 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2011-05-19
PDF
948 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2011-05-19
EXCEL
949 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2011-05-19
PDF
950 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2011-05-19
PDF
951 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2009-01-12
PDF
952 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2009-01-12
PDF
953 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2009-01-12
PDF
954 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 2009-01-12
PDF
955 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการบำนาญ 2011-12-15
WORD
956 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2011-12-15
WORD
957 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการบำนาญ 2011-12-15
WORD
958 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2011-12-15
WORD
959 ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011-08-25
PDF
960 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๔(อัตราค่าเช่ารถ คณะเกษตรศาสตร์) 2011-08-25
PDF
961 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ค่าสอนเกินภาระงาน ฉบับ 47/2553 2011-08-25
PDF
962 แบบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 2011-03-03
WORD
963 แบบขออนุมัติอื่น ๆ 2011-03-03
WORD
964 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 2011-03-03
WORD
965 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ 2011-03-03
WORD
966 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ 2011-03-03
WORD
967 สัญญายืมเงินทดรองจ่าย 2011-03-03
WORD
968 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 2 1970-01-01
EXCEL
969 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 1 1970-01-01
WORD
970 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 1 1970-01-01
WORD
971 คู่มือขั้นตอนการปฏิบติงานด้านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ''การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม'' 2008-08-11
PDF
972 เอกสารการบรรยายเรื่อง "แนวทางปฏิบัติสำหรับการปฎิบัติงานพัสดุ'' 2007-07-26
Power Point
973 โลโก้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2012-02-28
PHOTO
974 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2012-02-28
PHOTO
975 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ 2012-02-28
PHOTO
976 ใบสมัครงานพนักงานการเงิน 2012-02-17
PDF
977 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2555 2012-02-08
PDF
978 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขาย 2011-09-12
WORD
979 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักการเงินและบัญชี 2011-09-12
WORD
980 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2011-09-12
PDF
981 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 2011-09-09
WORD
982 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาต่อยอด 2555 2011-09-09
WORD
983 แบบฟอร์มข้อเสนอการถ่ายทอด 2555 2011-09-09
WORD
984 แบบฟอร์มการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ 2011-09-09
WORD
985 การใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 2007-05-18
Power Point
986 ดินและความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช 2007-05-18
Power Point
987 แบบตราสัญลักษณ์ / พื้นหลัง 50 ปี มช. 2013-10-22
PHOTO
988 ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2013-09-16
PHOTO
989 ใบสมัครโครงการฝึกอบรม "ธุรกิจการผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 2013-09-02
WORD
990 ทุนอุดหนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ประจาปีงบประมาณ 2556 2013-07-01
PDF
991 Abstract Submission Form (แบบฟอร์ม B) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
WORD
992 Registration Form (แบบฟอร์ม A) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
WORD
993 กำหนดการโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
PDF
994 รายละเอียดโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
PDF
995 ใบสมัครนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-09-10
PDF
996 ใบสมัคร/ แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-09-10
WORD
997 ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ในบริบทของสหกรณ์การเกษตร ภาคเหนือ 2012-01-06
PDF
998 กำหนดการและแบบตอบรับ การประชุมสัมมนา เรื่อง สถานการณืการผลิตลำไยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก 2011-08-29
PDF
999 โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค 2015 (?) 2011-08-25
PDF
1000 โครงการฝึกอบรม จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน 2011-08-08
PDF
1001 คู่มือการประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง และสวนหย่อมในงานราชพฤกษ์ 2554 2011-07-05
PDF
1002 ใบสมัครสมาชิกวารสารเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2011-06-13
WORD
1003 รายละเอียดหลักสูตร นักสัตวบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๗ 2011-03-23
PDF
1004 กำหนดการสัมมนา เรื่อง กระบวนการในการจัดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบการค้าโลก 2011-03-22
PDF
1005 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2011-03-17
PDF
1006 ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2011-02-15
PDF
1007 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2011-02-15
PDF
1008 ใบสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา 2011-02-08
PDF
1009 ใบสมัครการฝึกอบรม..เส้นทางสายกาแฟ:From Farm to Cup 2011-01-10
PDF
1010 ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์ 2011-01-07
WORD
1011 กำหนดการฝึกอบรมไม้ดอกและการขยายพันธ์ไม้ผล 4 หลักสูตร 2010-12-02
PDF
1012 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 4 2010-12-02
PDF
1013 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 3 2010-12-02
PDF
1014 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 2 2010-12-02
PDF
1015 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 1 2010-12-02
PDF
1016 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-11-01
PDF
1017 กำหนดการพิธีถวานผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553 2010-10-11
PDF
1018 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (JA) 2010-10-07
PDF
1019 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2554 2010-08-17
PDF
1020 แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก 2010-06-10
PDF
1021 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2009-10-01
PDF
1022 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คลินิกเทคโนโลยี ปี 2553 2009-10-01
WORD
1023 เส้นทางการพัฒนา (Road-Map) คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551-2555 2009-09-02
PHOTO
1024 นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2009-03-25
PDF
1025 ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2009-03-25
PDF
1026 ภาพปกสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 2008-12-16
PHOTO
1027 ตารางแข่งขันเทนนิส 2551 2008-11-21
PDF
1028 ตารางแข่งขันปิงปอง 2551 2008-11-20
PDF
1029 ตารางแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียด 2551 2008-11-14
PDF
1030 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 2 2008-06-04
PHOTO
1031 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 1 2008-06-04
PHOTO
1032 รหัสลับบันทึกหลังสอน 2008-05-26
PDF
1033 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2008-05-26
PDF
1034 หนังสือที่ระลึก 40 ปี 2008-04-12
PHOTO
1035 เอกสารจรรยาบรรณข้าราชการและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0000-00-00
PDF
1036 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 2008-02-08
Power Point
1037 สมุดโทรศัทพ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด 1 มิ.ย. 53) 2010-06-01
PDF
1038 แบบฟอร์มสั่งจองหนังสือที่ระลึก 40 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 2007-10-31
WORD
1039 แบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ''อนาคตปศุสัตว์ไทย....รุ่งหรือร่วง ?'' 2007-09-19
WORD
1040 Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia 2007-08-27
PDF
1041 เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ''พ่อแห่งแผ่นดิน'' 2007-06-09
MUSIC
1042 TQA & QA (22 เมษายน 2550) 2007-04-20
Power Point
1043 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (คุณวีระพรรณ พิชญกุล) 2007-02-23
Power Point
1044 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (รศ.ดร.นรินทร์ ทองศิริ) 2007-02-23
Power Point
1045 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. 2007-02-23
Power Point
1046 ผลกระทบนโยบายการนำเข้าถั่วเหลือง 2007-02-27
PDF
1047 ผลกระทบของระบบการค้าเสรี (กระเทียม) 2007-02-27
PDF
1048 ผลกระทบระบบการค้าเสรี 2007-02-27
PDF
1049 Document : เอกสารพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับ ITSC มช. 2013-06-26
PDF
1050 Utility : โปรแกรม YouTube Downloader v.3.9.2 2012-11-16
ZIP
1051 Utirity : โปรแกรม CCTV 2012-09-06
ZIP
1052 Poster โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2012-06-11
PHOTO
1053 Utility : โปรแกรม ZoomIt v4.2 (โปรแกรมซูมหน้าจอ สำหรับนำเสนองาน) 2012-05-25
ZIP
1054 Utility : Adobe Flash Player 11 : 64 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
1055 Utility : Adobe Flash Player 11 : 32 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
1056 Utility : โปรแกรม Bizagi v.2.2 (โปรแกรมสร้าง Process Modeler) 2012-03-28
Download
1057 Utility : โปรแกรม OpenProj v.1.4 (โปรแกรมสร้าง Project Management) 2012-02-04
Download
1058 Document : แบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด 2011-12-15
WORD
1059 Utility : Adobe Reader X Font Packs - Chinese Simplified 2011-11-16
Download
1060 Document : การใช้งาน Joomla เบื้องต้น 2011-09-27
PDF
1061 Office : โปรแกรม Adobe Reader 10.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2011-08-23
ZIP
1062 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ LinkSys WUSB54GC 2011-08-22
ZIP
1063 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ 3COM 3CRSHEW696 2011-08-22
ZIP
1064 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ Zicxel G-302 v3_6.00 (ใหม่ล่าสุด) 2011-08-22
ZIP
1065 Utility : โปรแกรม EndNote Web v.3.2 2011-08-17
Download
1066 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Mozilla Firefox 5.0 (สำหรับ Windows) 2011-06-24
Download
1067 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Google Chrome 13 (สำหรับ Windows) 2011-06-23
Download
1068 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (WallpaperXP) 2011-05-10
PHOTO
1069 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Wallpaper7) 2011-05-10
PHOTO
1070 เอกสารประกอบการอบรม การสร้างผังการปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio 2011-04-27
Power Point
1071 Document : คู่มือการสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม FreeMind 2011-04-26
PDF
1072 Utility : โปรแกรม FreeMind v.0.9 (โปรแกรมสร้าง Mind Map) 2012-02-04
ZIP
1073 Document : QR-Code คณะเกษตรศาสตร์ (800x800 Pixel) 2011-04-22
PHOTO
1074 Document : คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2011-03-31
PDF
1075 Document : ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ 2011-03-31
PDF
1076 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Internet Explorer 9 (สำหรับ Windows 7) 2011-03-16
Download
1077 Document : การใช้งานระบบการลาออนไลน์ ผ่านระบบ CMU - MIS 2011-01-18
WORD
1078 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel (แบบไม่เปลี่ยนเนื้อหา) 2010-12-15
PDF
1079 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word 2010-12-15
PDF
1080 ไฟล์ font ราชการจำนวน 13 รายการ 2010-11-22
ZIP
1081 Document : คู่มือการติดตั้งฟอนต์ใหม่ สำหรับ Windows XP 2010-11-18
PDF
1082 Document : แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 2010-11-12
PDF
1083 Utility : โปรแกรมประสิทธิภาพ IE ให้เป็น เวอร์ชั่น 8 2010-10-18
Download
1084 Virus Removal Tool Form Kaspersky (Update 05/10/2010) 2010-10-05
Download
1085 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Bliss.bmp) 2010-10-05
PHOTO
1086 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Windows ป้องกัน Generic Host Processes Error 2010-09-09
Download
1087 Document : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
1088 Document : หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
1089 Document : คำอธิบายพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 2010-05-28
PDF
1090 Document : คู่มือการปฏิบัติและแนวทางป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2010-05-28
PDF
1091 คู่มือการใช้งานระบบ e-Meeting 2010-05-26
PDF
1092 Document : คู่มือการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PDF
1093 Document : ประกาศการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PHOTO
1094 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2007 ให้บันทึกเอกสารเป็น PDF และ XPS 2010-05-18
Download
1095 Utility : โปรแกรมช่วยในการอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลจาก ftp 2010-02-12
Download
1096 Utility : โปรแกรม Foramt อุปกรณ์ Handy Drive 2009-10-03
Download
1097 Utility : โปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN 2009 2009-10-02
Download
1098 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัสทาง Handy Drive (AHDV1.3.7 : Anti Handy Drive Virus) 2009-10-01
Download
1099 Utility : โปรแกรมอัพโหลดเอกสาร WinSCP v 4.1.8 2009-09-30
Download
1100 หลักเกณท์การจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 2009-09-10
PDF
1101 Security : โปรแกรมป้องกันไวรัส Auto Run (CPE17 Autorun Killer v.1.8.1) 2009-09-08
ZIP
1102 Document : โปรเตอร์ ''ท่องโลกออนไลน์อย่างสนุกสนานปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย'' 2009-09-03
PHOTO
1103 DeepFreeze 5.7 (โปรแกรมสำหรับล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์) 2009-08-12
Download
1104 Utility : โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์ Windows Media Player 11 (for XP/2000) 2009-06-09
Download
1105 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าเว็บเพจ (Simple Web Page Catcher v.1) 2009-06-08
Download
1106 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows Vista Service Pack 2 (348 MB) 2009-06-03
Download
1107 Utility : โปรแกรม Adobe Shockwave Player v.11 2009-04-01
Download
1108 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 (for Firefox) 2009-04-01
Download
1109 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 2009-04-01
Download
1110 Office : โปรแกรม Adobe Reader 9.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2009-04-01
Download
1111 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 Service Pack 3 (117 MB) 2009-03-03
Download
1112 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows XP Service Pack 3 (315 MB) 2009-03-03
Download
1113 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Blaster 2008-10-01
Download
1114 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spybot search & destroy 1.6 2008-10-01
Download
1115 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัส No Disk 2008-07-29
ZIP
1116 Utility : โปรแกรมใส่ลายน้ำ และแต่งภาพอัตโนมัติ FastStone Image Viewer 3.5 2008-05-15
Download
1117 Security : โปรแกรมเตือนระวังโน้ตบุ๊กถูกขโมย Laptop Alarm 2008-05-21
Download
1118 Utility : โปรแกรมทำให้ Win98 ใช้ USB Drive ได้ทุกเครื่อง Native USB disk driver for Win98SE V.2.3 2008-03-24
Download
1119 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 ให้เปิดไฟล์ Office 2007 (27 MB) 2009-03-03
Download
1120 Security : โปรแกรมกำจัดแอดแวร์ สปายแวร์ รูตคิท หรือโทรจัน ThreatFire 3 2008-02-28
Download
1121 Utility : โปรแกรมแปลงเอกสารเป็น PDF 2007-07-10
Download
1122 Utility : โปรแกรมตรวจสอบการติดตั้ง Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) 2007-04-25
Download
1123 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (ScreenHunter 4.0) 2007-04-18
Download
1124 Document : การปรับปรุง IP-Address เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 1 2007-04-01
PDF
1125 Security : โปรแกรมกําจัดไวรัส USB.TOY for NOD32 2007-02-28
Download
1126 Document : การดำเนินระบบสารสนเทศ MIS คณะเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน) 2007-02-07
PDF
1127 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2006-12-01
PDF
1128 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Terminator 1.5 2006-11-20
Download
1129 Utility : โปรแกรมกู้ไฟล์ที่ถูกลบกลับคืน (Restoration) ทำงานบน USB Drive 2006-11-16
ZIP
1130 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2006-11-01
PDF
1131 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น PDF 2006-10-19
PDF
1132 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น GIF 2006-10-19
PHOTO
1133 Multimedia : โปรแกรมเปิดไฟล์มีเดีย Windows Media Player 10 2006-10-05
Download
1134 Office : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF , Adobe Acrobat Reader 8.0 2007-07-04
Download
1135 Utility : โปรแกรมแก้รีจิสทรีที่ใช้ Lan ไม่ได้ WinSock XP Fix 1.2 2006-08-31
Download
1136 Utility : โปรแกรมเอาทูลส์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ออก WGA 2006-08-23
ZIP
1137 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Ad-Aware.2007.Professional.Edition.v7.0.1.3 2007-07-04
ZIP
1138 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
1139 Utility : โปรแกรมดึง Driver ออกจาก Computer 2006-06-26
Download
1140 Document : แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
1141 Document : แบบฟอร์มขอพื้นที่โฮมเพจ สำหรับส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
1142 แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 2013-10-14
WORD
1143 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2013-10-04
PDF
1144 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2013-09-16
WORD
1145 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 2013-09-11
PDF
1146 แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสาร ประจำปี 2556 2013-08-30
WORD
1147 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 (ไทย-อังกฤษ) 2013-06-19
PDF
1148 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2013-06-18
PDF
1149 รายละเอียดและใบสมัครโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2013-06-11
PDF
1150 แบบฟอร์มหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้าราชการ) 2013-05-22
WORD
1151 แบบ กพอ 05 ศาสตราจารย์ ท.11 2013-05-08
WORD
1152 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
1153 ประมวลจริยธรรม (ฉบับรวม) 2013-05-03
PDF
1154 จริยธรรมต่อหน่วยงาน 2013-05-03
PDF
1155 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2013-05-03
PDF
1156 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 2013-05-03
PDF
1157 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2013-05-03
PDF
1158 จริยธรรมของคณาจารย์ 2013-05-03
PDF
1159 การอุทธรณ์ 2013-05-03
PDF
1160 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
1161 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-03-22
PDF
1162 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (JA) 2012-10-31
PDF
1163 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน 2012-09-10
WORD
1164 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 2012-04-03
PDF
1165 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 2012-01-13
PDF
1166 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 2011-10-19
WORD
1167 แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 2011-09-01
WORD
1168 ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-09
PDF
1169 ชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 2011-06-09
WORD
1170 ชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุ่มบริการ 2011-06-09
EXCEL
1171 แบบฟอร์มการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-06
WORD
1172 แบบฟอร์มจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2011-03-14
WORD
1173 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 2010-11-17
WORD
1174 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-10-26
WORD
1175 แบบฟอร์มกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 2010-07-28
WORD
1176 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
1177 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
1178 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
1179 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2010-06-17
EXCEL
1180 แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง 2010-03-24
WORD
1181 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2010-01-07
PDF
1182 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ 2009-09-18
WORD
1183 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2009-09-18
WORD
1184 แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานส่วนงาน 2009-09-18
WORD
1185 เงินสะสมและเงินสบทบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
1186 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2009-08-25
PDF
1187 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 2009-08-25
PDF
1188 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
1189 การกำหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ 2009-08-25
PDF
1190 หนังสือเดินทางไปราชการ 2009-04-28
WORD
1191 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1192 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1193 หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1194 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
1195 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
1196 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2008-12-16
PDF
1197 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
1198 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
1199 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1200 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1201 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1202 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 2010-11-03
WORD
1203 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-12
PDF
1204 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายวิชาการ (คณาจารย์ประจำและนักวิจัย) 2008-06-05
PDF
1205 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ข้าราชการทั่วไป) 2008-06-05
PDF
1206 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ลูกจ้างของส่วนราชการ) 2008-06-05
PDF
1207 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (พนักงานปัจจุบัน ทุกตำแหน่ง) 2008-06-05
PDF
1208 แบบรับทราบเพื่อยินยอมและรับสภาพเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-05
PDF
1209 หนังสือแสดงเจตนาการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 2008-06-05
PDF
1210 หนังสือแสดงเจตนาเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กรณีเป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิม) 2008-06-05
PDF
1211 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช.2551 2008-06-03
PDF
1212 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 2020-11-16
WORD
1213 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2006-09-08
WORD
1214 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ 2006-09-08
WORD
1215 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2006-06-28
WORD
1216 ใบลาติดตามคู่สมรส 2006-06-28
WORD
1217 แผนที่ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2014-08-20
PHOTO
1218 กำหนดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2014-08-20
PDF
1219 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) 2014-07-22
PDF
1220 ใบลาอุปสมบท 2006-06-28
WORD
1221 ใบลาพักผ่อน 2006-06-28
WORD
1222 ใบลาป่วย 2006-06-28
WORD
1223 รายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558 2013-08-01
ZIP
1224 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารวิชาการระดับนานาชาติ 2013-06-19
PDF
1225 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ 2013-06-19
PDF
1226 หลักการวิเคราะห์SWOT 2020-02-11
PDF
1227 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำSWOT-TOWS 2020-02-11
EXCEL
1228 แบบ ว-1ด สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (ภายใต้แผนงานวิจัย) 2013-03-15
WORD
1229 แบบ ว-1ช สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย 2013-03-15
WORD
1230 แนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับองค์กรเอกชน พ.ศ. 2556 2013-01-17
PDF
1231 เอกสารประกอบการบรรยายการใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการทำการวิจัย (รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์) 2013-01-16
ZIP
1232 Power Point อบรมระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 2018-02-02
Power Point
1233 แผนผังร้านค้าเอกชน & ต้นไม้ 2014-07-16
PDF
1234 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2014-07-09
PHOTO
1235 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2014-07-07
1236 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2014-07-03
PDF
1237 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 2014-07-01
WORD
1238 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2014-06-30
PDF
1239 เอกสารชี้แจงกรอบการวิจัยเกษตรพื้นที่สูง (วช.) 2012-10-25
PDF
1240 แบบตอบรับการเข้าร่วมสร้างโจทย์วิจัยเชิงประเด็นเพื่อนำเสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 2012-10-01
WORD
1241 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2012-09-05
WORD
1242 ระยะเวลาดำเนินการทุนงบแผ่นดิน 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-07-27
PDF
1243 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 2012-07-27
PDF
1244 จรรยาบรรณนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เขียนโดย จริยา กาทอง ) 2012-05-28
PDF
1245 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยการชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2012-04-18
PDF
1246 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 2012-03-09
PDF
1247 กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2012-02-02
PDF
1248 โปรแกรม Resize Image 2018-01-31
ZIP
1249 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 2018-01-29
PDF
1250 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
1251 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายต้นไม้และเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2014-06-30
PDF
1252 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนงานวิจัย 2021-05-06
WORD
1253 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ค่าตอบแทน) 2014-06-09
WORD
1254 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (19 มี.ค. 57) 2014-06-09
PDF
1255 ข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทน ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011-12-30
PDF
1256 แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 2011-12-14
PDF
1257 แบบฟอร์มข้อเสนอ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 2011-11-16
WORD
1258 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอรับเิงินทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดย คุณเอกราช ตรีลพ 2011-10-11
PDF
1259 เิอกสารประกอบการบรยายพิเศษ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร จึงจะโดนใจ สวก. โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ 2011-10-11
PDF
1260 เอกสารฝึกอบรม หลักการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี 2011-09-02
PDF
1261 แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 2011-09-01
WORD
1262 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 2011-08-05
PDF
1263 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสนอโครงการ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) 2011-08-02
WORD
1264 ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี2562 2020-02-12
PDF
1265 แบบสำรวจข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ 2553 2010-02-04
WORD
1266 แบบฟอร์มนำส่งบทความวารสารเกษตร 2009-12-21
WORD
1267 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน กรณีการขอรับเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 2009-10-29
PDF
1268 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารเกษตร 2009-09-03
WORD
1269 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 2009-06-24
PDF
1270 หนังสือแจ้งการไม่อนุญาตให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์โดยบริษัทต่าง ๆ ในทุกกรณี 2009-05-21
PDF
1271 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2007-09-05
WORD
1272 แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2007-08-29
PDF
1273 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2007-08-29
WORD
1274 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 2012-03-20
WORD
1275 โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” 2011-12-16
PDF
1276 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2011-08-11
PDF
1277 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 2011-07-29
PDF
1278 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 2011-07-29
PDF
1279 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554 2011-07-29
PDF
1280 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554 2011-07-29
PDF
1281 ตารางสอบกลางภาคเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ 1/2554 2011-07-26
PDF
1282 ตัวอย่างประเด็นที่สกอ.แจ้งให้มช.ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  2011-07-22
PDF
1283 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2 (ปรับปรุง 2553) 2011-06-10
PDF
1284 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2) 2011-06-09
PDF
1285 เอกสารการขอเพิ่มหลังกำหนด 2010-06-10
PDF
1286 แบบคำขอรับทุน 2552 2009-06-01
PDF
1287 ประกาศ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1288 หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1289 ใบสมัครสอบ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1290 แบบฟอร์มสมัครโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 2007-02-09
WORD
1291 แบบฟอร์มสรุปการให้ลำดับขั้น 2006-09-21
EXCEL
1292 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
1293 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
1294 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
1295 แบบฟอร์มคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
1296 แบบฟอร์มคำขอลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
1297 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
1298 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับปริญญาตรี (ม.ช.19) 2006-09-04
WORD