ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 โครงการ "การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สำหรับนักศึกษาปริญญาโท" สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2024-05-17 27
2 โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 2024-05-16 53
3 โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 2024-05-09 77
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 2024-05-03 59
5 โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 2024-05-01 105
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) 2024-04-29 57
7 พิธีรดน้ำดำหัวอดีตคณบดี และคณาจารย์อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567 2024-04-26 60
8 การสอบปกป้องดุษฏีนิพนธ์ โดยนายวีระพงษ์ ปาลี นักศึกษาระดับ #ปริญญาเอก สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2024-04-09 79
9 การบรรยายใน “โครงการอบรมการขับเคลื่อนจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส" 2024-04-04 100
10 โครงการฝึกงาน 1 (ในกระบวนวิชา 400190) สำหรับนักศึกษาระดับ #ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-26 79
11 การสอบปกป้องการค้นคว้าอิสระ โดยนายวัชระ อินโองการ นักศึกษา ป. โท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2024-03-26 77
12 โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 2024-03-25 116
13 โครงการสัมมนาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-25 84
14 โครงการ "การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" #ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 2024-03-22 77
15 โครงการ "การนำเสนอผลงานในกระบวนวิชาสัมมนา 2 (351498) สำหรับนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร" ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-21 76
16 ขอแสดงความยินดีในโอกาสรับรางวัล 'คนดีศรีดอนแก้ว' สาขา "องค์กรภาคราชการต้นแบบ" งานวันท้องถิ่นไทยและโครงการคนไทยใจอาสา ประจำปี 2567 2024-03-18 76
17 โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 2024-03-13 121
18 การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ทักษะด้านการพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสารในทางส่งเสริมการเกษตร" 2024-03-07 90
19 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม 2024-03-06 70
20 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2024-03-04 81
21 โครงการ "การพัฒนานักศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร" ประจำปีการศึกษา 2566 2024-03-03 82
22 การนำเสนอสัมมนา 1 (351497) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 2024-03-02 73
23 ประมวลภาพการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ โดยนางสาวนางสาวปรียาภรณ์ ขันทบัว 2024-02-29 77
24 โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 2024-02-27 183
25 โครงการ "ทัศนศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร" ประจำปีการศึกษา 2567 2024-02-23 90
26 งานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 57 ปี 2024-02-22 93
27 ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Graduate School of Global and Environmental Studies, University of Kyoto ประเทศญี่ปุ่น 2024-02-22 91
28 โครงการ "ศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร" ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-21 83
29 ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรร่วมกับชมชุน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2024-02-17 129
30 โครงการ "จิตอาสาชมรมเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร" ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-17 76
31 โครงการพัฒนาศักยภาพการวางแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 2024-02-07 141
32 การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรของ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 2024-02-04 111
33 โครงการศึกษาดูงานระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2024-02-03 123
34 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับอุดมศึกษา 2024-02-02 102
35 โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 2024-01-31 154
36 ประมวลภาพการสอบปกป้องดุษฏีนิพนธ์ โดยนายพนัส คำนันท์ รหัส 610851006 2024-01-31 125
37 ประมวลภาพการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 2024-01-26 123
38 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2024-01-23 97
39 การนิเทศงานสหกิจศึกษา ​สำหรับ​นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 2024-01-16 107
40 การนิเทศงานสหกิจศึกษา ​สำหรับ​นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 2024-01-15 119
41 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ในหัวข้อ "ผู้นำชุมชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ในพื้นที่ศึกษาวิจัยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่" 2024-01-10 193
42 การประชุมชี้แจงโครงการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2024-01-05 177
43 ประมวลภาพกิจกรรมงานกีฬาเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2566 2023-12-27 91
44 นิเทศงานสหกิจศึกษา ​สำหรับ​นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 2023-12-25 78
45 นิเทศงานสหกิจศึกษา ​สำหรับ​นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 2023-12-25 81
46 การประชุมหารือร่วมกับประธานและคณะกรรมการสภาเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ 2023-12-22 92
47 เยี่ยมชมนิทรรศการ ศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ อาหาร และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2023-12-21 102
48 โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” 2023-12-20 150
49 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2023-12-16 104
50 โครงการ "วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-12-13 177
51 การประชุมหารือความร่วมมือกับ National Chi Nan University, Taiwan 2023-12-12 143
52 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2023-12-12 174
53 การติดตามนิเทศงานสหกิจศึกษา ​สำหรับ​นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 2023-12-08 152
54 พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 2023-11-25 152
55 การสอบปกป้องการค้นคว้่าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 2023-11-17 216
56 การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ โดยนางสาววิมลสิริ หงษ์คำ 2023-11-16 170
57 ฝึกงาน 1 (400190) ประจำปีการศึกษา 256 2023-11-06 167
58 โครงการฝึกงาน 400290 (ฝึกงาน 2) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2023-11-04 200
59 การนำเสนอสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2023-10-31 180
60 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์ จาก University of Brawijaya, Indonesia 2023-10-30 156
61 โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลสัมฤทธิ์และสร้างผลกระทบเพิ่มเติมของโครงการ "ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะเนื้อในประเทศไทย” 2023-10-12 259
62 โครงการเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ประจำปี 2566 2023-10-11 162
63 การประชุมแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะเนื้อ 2023-10-11 185
64 การศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 2023-10-09 164
65 กิจกรรมในกระบวนวิชา 352431(การประชาสัมพันธ์ทางส่งเสริมการเกษตร) 2023-09-26 181
66 โครงการ "New Southbound Policy Elite Study Program" 2023-09-21 216
67 โครงการนำเสนอการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-20 159
68 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. สุกิจ กันจินะ 2023-09-13 173
69 กิจกรรมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 2023-09-09 181
70 โครงการศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 352714 การส่งเสริมการเกษตรกับธุรกิจชุมชน 2023-09-02 169
71 การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ 2023-08-30 189
72 ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการการตลาดและธุรกิจเกษตร 2023-08-29 158
73 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิชาการ ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น 2023-08-29 159
74 ประมวลภาพการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ โดยนายฆนากร จักรใจวงค์ 2023-08-28 180
75 ประมวลภาพการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ โดยนางสาวรัตติกาล จักรใจวงค์ 2023-08-28 215
76 ประมวลภาพการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ โดยนายอนัส มณีพฤกษ์ 2023-08-25 171
77 ประมวลภาพการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ โดยนายเฉลิมพงษ์ เชื้อสะอาด 2023-08-25 193
78 การหารือความร่วมมือด้านการวิจัย (Chinese Academy for Social Sciences) สาธารณรัฐประชาชนจีน 2023-08-22 192
79 โครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-17 185
80 การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือตอนบน) 2023-08-15 164
81 การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 2023-08-10 171
82 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์จาก Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 2023-08-09 175
83 กิจกรรม "เติมใจสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง" สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 2023-08-06 170
84 ประมวลภาพการสอบการค้นคว้าอิสระ 2023-08-04 167
85 การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2023-08-03 159
86 การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2023-07-31 160
87 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทของนักศึกษา 2023-07-23 145
88 โครงงานภาวะผู้นำและการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรปลอดพิษแม่ปิงและกลุ่มเครือข่าย 2023-07-22 163
89 พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 2023-07-14 165
90 นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2023-07-14 200
91 โครงการนำเสนอการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2023-07-05 203
92 รับรางวัล CMU Social Value Recognition Award 2023 2023-07-01 299
93 รางวัล cmu social value recognition awards 2023 2023-06-28 213
94 กิจกรรมจิตอาสาและการทำงานเป็นทีม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 2023-06-21 214
95 โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทยุคใหม่ 2023-06-17 218
96 มอบทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2023-06-16 213
97 ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ 2023-06-15 454
98 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-15 204
99 การประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย (Young Smart Farmer) 2023-06-15 217
100 โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2023-06-14 204
101 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพารารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 2023-06-10 206
102 หารือความร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตร "สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน" 2023-06-09 199
103 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพารารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 2023-06-07 224
104 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล 2023-05-30 234
105 พิธีทำบุญภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2566 2023-05-23 247
106 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 2023-05-22 266
107 การประชุมนำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงาน​​​​​โครงการวิจัย 2023-05-18 243
108 ศึกษาดูงานวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตร 2023-05-11 242
109 พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 2023-04-28 281
110 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตรให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-04-24 197
111 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2566” 2023-04-24 208
112 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 2023-04-24 219
113 การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 2023-04-21 244
114 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-04-21 192
115 การประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย 2023-04-20 173
116 นำเสนอ "ผลการประเมินการจัดงานโครงการหลวง 2565" 2023-04-19 197
117 โครงการ "การฝึกงาน 1 ในกระบวนวิชา 400190" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 2023-04-07 238
118 โครงการสัมมนา "ด้านการส่งเสริมการเกษตร" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2566 2023-03-30 232
119 โครงการสัมมนาการนำเสนอผลงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 2023-03-29 254
120 บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร” 2023-03-16 221
121 โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ 2023-03-15 248
122 โครงการศึกษาชุมชนเกษตร กลุ่มวิสาหกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2023-03-11 234
123 โครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด 2023-03-08 280
124 สำรวจเรียนรู้วิเคราะห์ ระบบเกษตร วิถีชีวิตพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออแกนนิกแม่ทา 2023-03-04 244
125 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2023-03-03 227
126 โครงการการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมการเกษตร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2023-02-25 198
127 ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร 2023-02-25 283
128 แสดงความยินดีผลงานวิจัยดีเด่น 2023-02-23 277
129 กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2023-02-11 266
130 หารือกรอบความร่วมมือการทำ (MOU) กับการยางแห่งประเทศไทย 2023-02-08 209
131 นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2023-02-01 240
132 ประมวลภาพแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ ในโอกาสรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ประจำปี 2566 2023-01-23 219
133 ซ้อมรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ประจำปี 2566 2023-01-21 226
134 เกษตรเชียงใหม่ยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการ 2023-01-07 267
135 โครงการฝึกงานนักศึกษา ในกระบวนวิชา 40029 2022-11-07 375
136 โครงการ "นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา" 2022-10-26 264
137 โครงการการศึกษาชุมชนเกษตร กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ 2022-10-23 366
138 โครงการส่งเสริมการแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตรสู่ชุมชน 2022-10-19 306
139 กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา แม่โจ้-มช 2022-10-01 517
140 งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 2022-09-07 420
141 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะและกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา 2022-08-29 356
142 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เยี่ยมชมภาควิชาฯ 2022-08-15 351
143 “โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2565 2022-07-23 486
144 โครงการ Refreshing Course สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 2022-07-09 404
145 กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 2022-07-06 422
146 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ชลประทาน 2022-06-24 366
147 โครงการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-10 598
148 โครงการ "สัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565"  2022-06-09 374
149 โครงการเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 2022-06-07 372
150 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2022-05-12 404
151 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-28 426
152 การศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2022-03-31 394
153 กาดโก้งโค้งเกษตรปี๋ใหม่เมือง 55 ปี เกษตร มช. 2022-03-30 487
154 ขอแสดงความยินดีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 2022-03-22 398
155 บรรยายให้องค์ความรู้ด้านนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-03-09 504
156 การประชุมด้านงานวิจัย 2022-03-03 428
157 โครงการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน 2022-02-26 444
158 ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษาเก่าเกียรติยศ" 2022-02-25 453
159 โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรร่วมกับชุมชน 2022-02-24 404
160 ขอแสดงความยินดี 2022-01-24 432
161 ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า 2022-01-13 539
162 เกษตรสัมพันธ์ 2564 2021-12-29 595
163 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 2021-12-26 869
164 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2021-11-20 521
165 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-09-20 536
166 กิจกรรมฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564  2021-09-05 550
167 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-09-03 623
168 แนะนำสาขาวิชาเอก 2564 2021-08-25 523
169 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะและกลุ่มยุวเกษตร 2021-08-20 528
170 ร่วมโครงการไกล่เกลี่ยลดปัญหาหนี้สินเกษตรกร 2021-06-04 576
171 โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 2021-03-25 718
172 โครงการดูงานวิชาการประยุกต์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ 2021-03-17 662
173 โครงการศึกษาชุมชนเกษตร 2021-03-14 672
174 โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรร่วมกับชุมชน 2021-02-26 590
175 โครงการ “การพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง” 2021-02-24 720
176 โครงการ “การศึกษาชุมชนเพื่อการวางแผนงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท” 2021-02-06 635
177 ประมวลภาพเกษตรสัมพันธ์ 2563 2020-12-30 705
178 นำเสนอปัญหาพิเศษสาขาส่งเสริมฯ ประจำปีการศึกษา 2563 2020-12-02 602
179 โครงการศึกษาวิถีชีวิตและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเกษตร 2020-12-01 667
180 โครงการสัมมนา ป โท ประจำปีการศึกษา 2563 2020-11-28 682
181 รางวัล The AsiaEngage Recognition Award 2020 2020-11-19 641
182 โครงการวิจัยรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 2020-11-13 549
183 โครงการ “สัมมนานักศึกษาระดับปริญญาเอก” 2020-11-05 681
184 โครงการเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 2563 2020-10-30 633
185 โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษาการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร 2020-10-27 788
186 ประมวลภาพนิเทศสหกิจ สาขาส่งเสริมฯ 2020-10-15 713
187 โครงการภาวะผู้นำกับการส่งเสริมยุวเกษตร 2020-10-14 821
188 โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพาะเมล็ดและการล้างผักอย่างถูกวิธี 2020-10-14 746
189 ประมวลภาพศึกษาดูงาน 2020-10-13 728
190 ประมวลภาพมุฑิตาจิต 2563 2020-09-23 896
191 บรรยายพิเศษ "ผู้นำในการส่งเสริมการเกษตร" 2020-09-18 694
192 บรรยายพิเศษ "ผู้นำในการส่งเสริมการเกษตร" 2020-09-15 815
193 โครงการสัมมนาสาขาวิชาส่งเสริมฯ 2563 2020-09-09 784
194 ประมวลภาพการนำเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2020-09-04 1118
195 ประเมินผลการจัดงานโครงการหลวง 2020-09-02 825
196 โครงการการพัฒนานักศึกษา “การสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น 2020-08-30 716
197 บรรยายพิเศษ หัวข้อ ส่งเสริมเกษตรกรให้ออนไลน์ 2020-08-27 866
198 ทำบุญภาควิชาฯ 2563 2020-08-26 663
199 แนะนำสาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 63' 2020-08-23 764
200 โครงการศึกษาชุมชนเกษตร ตำบลเมืองคอง 2020-08-23 725
201 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 2020-08-19 891
202 โครงการบรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในภาวะวิกฤติโควิด" 2020-08-18 986
203 โครงการศึกษาดูงาน ณ ป่าชุมชนบ้านแม่แฝก 2020-08-09 866
204 Big Cleaning Day 2020 2020-08-05 699
205 Refreshing Course 63' 2020-07-11 776
206 เตรียมความพร้อมสหกิจ 63' 2020-07-02 687
207 สัมมนาภาควิชาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2563 2020-06-24 918
208 โครงการ “ตู้อาหารปันสุข” 2020-05-13 838
209 พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน Covid 19 2020-04-03 798
210 โครงการศึกษาดูงานกาแฟเทพเสด็จ 2020-03-14 1293
211 โครงการศึกษา “วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรร่วมกับชุมชน” 2020-03-08 1399
212 ฝึกงานนักศึกษา 1 (400190) 2020-03-07 1046
213 แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ มอบทุนการศึกษา 2020-02-19 879
214 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 2020-02-18 759
215 โครงการศึกษาชุมชนเพื่อการวางแผน 2020-02-15 935
216 การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 2020-01-28 1311
217 แสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 2563 2020-01-27 944
218 การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 7 2020-01-17 943
219 ทุนการศึกษา 2563 2020-01-13 920
220 มอบทุนการศึกษา 2020-01-06 903
221 ประมวลภาพงานเลี้ยงภาควิชาฯ 62 2019-12-26 756
222 เกษตรสัมพันธ์ 2562 2019-12-25 953
223 โครงการรายงานความก้าวหน้าสาขาธุรกิจเกษตร 62 2019-12-15 800
224 กิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งเสริมการเกษตร มจ. - มช 2019-12-14 1178
225 โครงการรายงานความก้าวหน้าสาขาส่งเสริมฯ 62 2019-12-14 783
226 โครงการเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา 2562 2019-12-08 896
227 นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 2019-12-03 839
228 บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การประเมินองค์กรและการกำหนดทิศทางกลยุทธในธุรกิจเกษตร" 2019-11-02 1124
229 กิจกรรมกระบวนวิชา 352301 ภาวะผู้นำ.. 2019-11-01 868
230 โครงการศึกษาดูงานข้าวอินทรีย์ 2019-10-20 938
231 บรรยายความรู้ผู้นำในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 2019-10-11 1179
232 พิธีมุฑิตาจิต 2019-09-27 945
233 ประมวลภาพมุฑิตาจิต 2562 2019-09-04 1102
234 กิจกรรม Cmu Open House 2019-08-30 931
235 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2562 2019-08-15 937
236 Refreshing Course ระดับบัณฑิตศึกษา 2019-08-10 904
237 Big Cleaning Day 2019 2019-08-02 953
238 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 2019-08-02 807
239 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 2562 2019-08-01 973
240 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจ 2019-08-01 811
241 พิธีรับมอบธงจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-24 1066
242 สัมมนาภาควิชาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2019-07-19 879
243 ประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่ายส่งเสริมฯ ครั้งที่ 6 2019-07-08 966
244 พิธีถวายต้นเทียนพรรษาคณะเกษตรศาสตร์ 2019-07-01 872
245 OSU เยี่ยมชมภาควิชาฯ 2019-06-27 1022
246 กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 2019-06-18 1085
247 นักศึกษาส่งเสริมฯดูงานไต้หวัน 2019-06-13 970
248 สัมมนาบัณฑิตสาขาส่งเสริมฯ 2019-05-25 835
249 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเหรียญทอง 2019-05-24 906
250 ประมวลภาพฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2562 2019-05-17 1026
251 บรรยายพิเศษในกระบวนวิชา ABM 368704 2019-04-21 1063
252 พิธีรดน้ำดำหัว 2562 2019-04-19 1438
253 แนะนำสาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 2019-03-20 839
254 มอบทุนการศึกษา 2019-03-15 984
255 ประมวลภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562 2019-01-21 1089
256 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2019-01-13 1124
257 ประมวลภาพงานเลี้ยงภาควิชาฯ 2018-12-28 1202
258 ประมวลภาพกีฬาสัมพันธ์-เกษตรสัมพันธ์ 2018-12-27 1119
259 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เข้าศึกษาดูงาน 2018-12-16 1076
260 นักศึกษาในกระบวนวิชา 351331 ดูงาน 2018-10-24 1035
261 ประมวลภาพงานมุฑิตาจิต 2018-09-17 997
262 บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาธุรกิจเกษตรศึกษาดูงาน 2018-09-16 989
263 อบรมสร้างทักษะการผลิตสื่อ 2018-08-29 1281
264 Big Cleaning Day 2018 2018-08-22 1392
265 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-16 1139
266 ประเมินคุณภาพ มคอ.7 2018-08-15 1009
267 โครงการ PISIA 2018-08-08 1047
268 ศึกษาดูงาน ป.ตรี 2018-07-31 1075
269 สัมมนาภาควิชาฯ 2018-07-17 950
270 สัมภาษณ์นักศึกษา ป.โท 2018-06-30 1177
271 แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนฯ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป. ลาว 2018-06-15 1095
272 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านธุรกิจเกษตร 2018-06-07 1139
273 นักศึกษาดูงานต่างประเทศ.. 2018-05-28 1308
274 ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 4/2561 2018-05-21 1029
275 ประมวลภาพฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่1 2560 2018-05-18 917
276 ม.เกษตรฯเยี่ยมชมภาควิชาฯ 2018-05-11 1263
277 ติดตามความก้าวหน้านักศึกษา 2018-04-28 815
278 ประมวลภาพกิจกรรมงานครบรอบ 10 ปี 2018-04-28 823
279 รดน้ำดำหัวคณาจารย์ภาควิชาฯ 2018-04-25 849
280 บรรยาย เรื่อง "การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" 2018-04-24 1208
281 ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 3/2561 2018-04-23 855
282 ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน 2018-04-04 861
283 ประมวลภาพโครงการความร่วมมือ.. 2018-04-01 869
284 ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 2/2561 2018-03-28 843
285 สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก 2018-03-16 933
286 โครงการศึกษาชุมชนเกษตร 2018-03-13 974
287 โครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด 2018-02-22 1441
288 ประมวลภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2018-02-08 1420
289 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 2018-02-08 1040
290 Refreshing Course 2560 2018-02-08 833