:: Message from the head 2565' ::
 
 
            
   
 
             ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรเกิดจากการรวมกันของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและภาควิชาส่งเสริม
  และเผยแพร่การเกษตรเมื่อปลายปีการศึกษา  2551/2552  ภาควิชาฯมีคณาจารย์ประจำรวมจำนวน  16  ท่าน
  และมีบุคลากรสายสนับสนุนอีกจำนวน 7 ท่าน รวมแล้วภาควิชาฯมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน 23 ท่าน ภาควิชาฯเปิด
  การเรียนการสอนทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร ส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาชนบท โดยเปิด
 สอนทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
   
 
          ในการบริหารงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงปี  2554-2558   นี้มีเป้าหมายที่จะบริหารงานให้ภาควิชาฯ  เป็นภาควิชาชั้นนำในการ
 
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม พัฒนาให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 
เป็นสาขาชั้นนำของประเทศและจัดให้มีการบริหารจัดการภายในที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างแก่ภาควิชาอื่นๆ ในคณะและมหาวิทยาลัยได้
   
 
        ภาควิชาฯได้พัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรของภาควิชาฯ
 
อย่างหลากหลายเพื่อสอดรับกับทิศทางการพัฒนาของภาควิชาฯ ที่ได้ตั้งไว้และเป็นการปรับกระบวนการเรียนการสอน
 
เพื่อรองรับการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และทิศทางการพัฒนาของธุรกิจเกษตรและอาหารซึ่งภาควิชาฯ
 
วิเคราะห์แล้วว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียนและเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรของ
 
ประเทศไทยที่มีการผลิตในเชิงการค้าที่ต้องการศาสตร์หรือองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจเกษตรที่ภาคการเกษตรของไทย
 
ยังขาดอยู่เป็นอย่างมาก
 

 

 
       ในอนาคตภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อสร้างสรรคหลักสูตรการเรียน
 
การสอนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
   
   
   
   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ                                                                                                                     
 
 
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร                                                                                                                     
 
 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่