หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 6608...) ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Link: กำหนดการ

ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 1 มิ.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 6608...) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนผู้ลงทะเบียน 29 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2023-05-24 18:20:45
2นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2023-05-26 13:48:05
3นางสาว ศิริขวัญ ใจสม2023-05-26 13:48:11
4นาย สมโภชน์ อริยจักร์2023-05-31 08:59:54
5นาย ศักดิ์ชัย พิรักษ์2023-05-31 09:00:02
6นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2023-05-31 09:01:31
7นาย เอกรัตน์ คงยอด2023-05-31 09:27:14
8นาง สุทธิณี เขื่อนคำ2023-05-31 16:10:41
9นาย อติพัชร ไชยชมภู2023-05-31 16:10:49
10นางสาว ธีรนุช ภัทรกุล2023-05-31 16:10:56
11นาย นพดล ณ เชียงใหม่2023-05-31 16:13:13
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
12ผศ. พรสุข ชัยสุข2023-05-24 16:32:57
13ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2023-05-25 14:18:22
14อ.ดร. Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige2023-05-26 09:13:37
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
15อ.ดร. จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์2023-05-24 17:09:43
16นางสาว พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล2023-05-25 15:49:57
17ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2023-05-31 09:00:10
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
18ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล2023-05-24 09:43:05
19ผศ.ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย2023-05-25 11:03:21
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
20ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ2023-05-25 15:26:50
21ผศ.ดร. มินตรา ศีลอุดม2023-05-25 16:05:12
22อ.ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน2023-05-26 09:40:11
23อ.ดร. Linh Nguyen2023-05-28 20:42:49
24ผศ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง2023-05-31 09:00:56
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
25อ.ดร. ตวงพร อุตตโรทัย2023-05-24 09:36:06
26อ.ดร. ณัฐพล คงดี2023-05-25 11:04:09
27อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ2023-05-25 15:49:58
28ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์2023-05-26 09:16:06
29ประอรรัชน์ วิยะ2023-05-31 12:50:30