หมดช่วงเวลาการลงทะเบียน


รายละเอียด

หัวข้อ การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2567
รายละเอียด
ห้อง ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
วันที่ 17 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567
เวลา 13:30 - 16:30 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2567 จำนวนผู้ลงทะเบียน 17 คน

ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม วัน/เวลาที่ลงทะเบียน เหตุผลผู้ยกเลิก
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1นางสาว เจนจิรา ไชยนิน2024-07-11 15:33:27
2นางสาว ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์2024-07-11 15:44:00
3นาง แสงดาว แบนซิเกอร์2024-07-12 15:31:58
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
4อ.ดร. กรวัฒน์ อรรถโสภา2024-07-11 15:38:59
5ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล2024-07-12 14:03:14
6ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์2024-07-12 15:59:20
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
7อ.ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล2024-07-11 15:34:02
8รศ.ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล2024-07-11 16:05:24
9ผศ.ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์2024-07-11 16:09:07
10ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์2024-07-11 16:47:08
11รศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์2024-07-12 13:46:06
12ผศ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ2024-07-17 11:00:31
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
13ผศ.ดร. สุกิจ กันจินะ2024-07-11 15:42:59
14ผศ.ดร. ประทานทิพย์ กระมล2024-07-11 17:04:24
15ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ2024-07-12 14:14:43
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
16อ.ดร. ชัยวัฒน์ อาจิน2024-07-11 21:13:39
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
17อ.ดร. ตวงพร อุตตโรทัย2024-07-11 15:42:19